A’dan Z’ye Gayrimenkul Terimleri

En son güncellendiği tarih: Ağu 8

A


ACİR nedir

Kiraya veren/kiralamak isteyen kimse

ACİZ VESİKASI nedir

Borçlunun kanuni yönden takip edilen alacağı ödemeye yeterli malı bulunmadığına dair icra dairesi tarafından verilen resmî belge

AÇIK ALAN nedir

Yalnızca tarım yapılmasına izin verilen veya yeşil alan olarak ayrılmış arazi

AÇIK ALAN KATSAYISI nedir

Bir şehirdeki açık alanların yüzölçümü toplamının, şehrin yerleşik alanının yüzölçümüne oranı

AÇIK EKSİLTME nedir

Bir ihalenin en düşük fiyatı önerene verilmesini sağlayan satış biçimi

AÇIK KAPI İLKESİ nedir

Kooperatiflerde istenildiği zaman üyeliğe girilebilmesi veya çıkılabilmesini sağlayan ilke

AÇIK KREDİ nedir

Banka tarafından herhangi bir teminat göstermeden sadece bir imza karşılığında açılan kredi

AÇIK MUTFAK nedir

Genellikle salon ile mutfağın ya da bir oda ile mutfağın aynı bölüm içerisinde iç içe olduğu açık mutfak

AÇIK TEKLİF USULÜ nedir

Bir ihale komisyonu önünde tekliflerin sözlü olarak alındığı ihale yöntemi

ADA nedir

Çevresi yollarla ya da sokaklarla belirlenmiş arsa

ADA ANAHTARI nedir

İmar ya da kadastro adalarının yerlerini ve numaralarını gösteren kroki

ADA FİHRİSTİ nedir

Kentsel arsa ve arazi düzenlemelerinde, ada ve pafta numaralarını gösteren dizin

ADA UYGULAMA KROKİSİ nedir

İmar Ada veya parsellerinin zeminde işaretlemek amacıyla uygulama haritası üzerinden alınan nirengi, poligon ve yardımcı ölçüleri yazmak suretiyle düzenlenen kroki

ADİ KİRA nedir

Kiraya verenin, belli bir ücret karşılığında bir şeyin kullanılmasını kiracıya bıraktığı sözleşme

ADRENAS nedir

Kayma meydana gelmeden gerçekleşen gerilme ve gerginlik durumu

AFET BÖLGESİ nedir

Deprem, sel, toprak kayması, yangın, kaya düşmesi, çığ gibi olayların görüldüğü ve her an gerçekleşebileceği yerler

AFET KANUNU nedir

Deprem, sel, toprak kayması, yangın, kaya düşmesi, çığ gibi afetlerde zarar gören vatandaşlara devletçe yer tahsisi yapılmasını sağlayan yasa

AHARA TEMLİK nedir

Başkasına devir işlemi

AHDE VEFA nedir

Sözleşme maddelerine bağlı kalma

AHDNAME nedir

Taraflarca imzalanmış sözleşme belgesi

AHFAD nedir

Torunlar, soy

AHKAM nedir

Hükümler

AHZ-U KABZA nedir

Vekaletnamelerde “Bedeli tahsil etme”

AİLE KONUTU nedir

Bir ailenin birkaç dairesinden sadece biri

AİLE MALLARI ORTAKLIĞI nedir

Akrabaların miras yoluyla kalan mal varlıklarının dağılmasını önlemek ve bir bütün olarak daha iyi işletilmesini sağlamak için tamamını veya bir kısmını ortaya koyarak kurdukları ortaklık

AİLE MECLİSİ nedir

Vesayet altındaki bir kişinin temsili için mahkeme tarafından atanan ve en az üç akrabadan oluşan meclis

AİLE YURDU nedir

Bir kimsenin, bir evi, tarıma veya sanayiye elverişli taşınmazları, eklentileri ile beraber ailesine tahsis ederek ailesini koruyucu bir tesis, yurt oluşturması

AKAR nedir

Kiraya verilerek gelir sağlayan mülk

AKILLI BİNA nedir

Çeşitli uyarı, kontrol, algılama, denetim gibi sistemlerle desteklenmiş ve her türlü gelişmiş teknolojiden yararlanarak yapılan, otomasyonla donatılmış yapı

AKILLI EV nedir

Yaşadığımız mekanlarda kullandığımız tüm donanımların, bir arada tek merkezden kontrolü ve hayatı kolaylaştırır, birçok detayın otomasyon sayesinde bizlere sunulduğu ev

AKİT nedir

Sözleşme

AKİTLİ İŞLEM nedir

Satış, bağış, taksim, ölünceye kadar bakma akdi, ipotek ve irtifak hakları gibi tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenerek yapılan işlemlere akitli akitli işlem denir. Mülkiyet ve mülkiyet dışındaki ayni hakların kurulması ve devri için Tapu Müdürlüğünde resmi senet düzenlenmesi şarttır ancak kişisel haklar için resmi senet düzenlenmez.

AKİTSİZ İŞLEMLER nedir

Kişisel hakların şerhi, terkin, düzeltme, değişiklik, ayırma, birleştirme, mirasın intikali gibi Tapu Kanununun 26. Maddesinin dışında kalan, ayni hakların kurulması ve devri ile ilgili olmayan hak sahibinin veya malikin tek taraflı iradesi ile tapu sicil müdürlüğünde yapılan işlemlerdir. Bu işlemler için resmi senet yerine Tescil İstem Belgesi düzenlenir.

AKS nedir

İki yapı elemanının ortalarından alınan uzaklık ölçüsü

AKTİF PLAN ÇİZİM YÖNTEMİ nedir

Şehrin bir bütün halinde tek seferde planlanması

AKTİF YEŞİL ALAN nedir

Park, çocuk bahçesi ve oyun alanı olarak ayrılan alanlar

ALÇAK İMAR DÜZENİ nedir

İki kattan daha fazla yapılaşmaya izin verilmeyen uygulama

ALENİ MÜZAYEDE nedir

Bir malın, talep edenler arasında açık arttırma usulü satılmasını sağlayan satış biçimi

ALENİYET nedir

Aleniyet tapu sicil bilgilerinin sadece ilgililerine açık olması ilkesidir.

ALT KİRA nedir

Kira sözleşmesine ‘’kira hakkının başkalarına devredilebileceğine dair bir madde konulmuşsa kiracının, kiraladığı yeri tamamen veya kısmen bir başkasına kiraya verebilme hakkı

ALTYAPI nedir

Su, elektrik, kanalizasyon, yol gibi tesislerin tümüne verilen ad

AMERİKAN MUTFAK nedir

Açık Mutfak

AMME ARAZİSİ nedir

Kamuya hizmet etmek amacı ile ayrılan araziler

AMORTİSMAN nedir

Taşınmaz malların ve varlıkların aşınma, yıpranma veya eskime payına amortisman denir

ANA GAYRİMENKUL nedir

Kat mülkiyetine konu olan taşınmazın bütünü verilen isimdir.

ANAYAPI nedir

Kat mülkiyetine konu olan taşınmazın esas yapı kısmına denir.

ANA SİCİL nedir

Tapu kütüğü, kat mülkiyeti kütüğü, yevmiye defteri, resmi belgeler (resmi senet, plan, mahkeme kararı ve diğerleri) ana sicillerdir ve tapu sicilinin asli unsurlarını oluştururlar.

ANTRE nedir

Giriş

ANTREPO nedir

Gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu ve korunduğu yer APARTMAN AİDATI: Konut sahiplerinin apartmanın tüm ihtiyaçları için ödenen sabit giderler

APARTMAN DAİRESİ nedir

Bir bina içinde birkaç oda ile mutfak ve banyodan meydana gelen, bir kişi veya bir ailenin oturabileceği büyüklükte daire

APARTMAN KARAR DEFTERİ nedir

Apartman kurulu toplantılarında alınan tüm kararların yazıldığı defter

APLİKASYON nedir

Aplikasyon yer tespitdir, tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yeniden belirtilmesidir yani parselin zemindeki sınırlarının gösterilmesidir.

APOSTİLLE nedir

Anlaşmalı bazı ülkelerden alınan vekaletname, yetki belgesi ve diğer belgelerin üzerinde Apostille ibaresi varsa bu belge Türkiye’de de geçerlidir.

ARAZİ nedir

Arazi dünya yüzeyidir, kapsamına denizler ve göller gibi suyla kaplı alanlarda girmektedir. Arsa ise üzerine yapı yapılmak için ayrılmış yerdir. Emlak Vergisi Kanununda belediye sınırları içinde belediyece parsellenmiş arazi olarak tanımlanır. Belediye ve mücavir alan sınırları dışında olup; Konut, turistik veya sınai tesis yapılmak amacıyla her ne şekilde olursa olsun parsellenen ve tapuya bu yolda şerh verilen arazi ve arazi parçaları, deniz, nehir, göl ve ulaşım yolları kenarında veya civarında bulunması ya da sınai ve turistik önemi yahut hızlı şehirleşme faaliyetleri dolayısıyla ve İmar ve İskan Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen alanların sınırları içinde, imar planı ile iskan sahası olarak ayrılan yerlerdeki arazi ve arazi parçaları da arsa sayılmaktadır.

ARAZİ GELİŞTİRME nedir

İmar planı olmayan bir araziyi ticari amaçla planlayıp yetkili mercilere onaylattıktan sonra altyapısı, çevre düzeni, yapılarını da inşa ederek değerlendirilmesi

ARIZİ KAZANÇ nedir

Gayrimenkullerin tahliyesi sırasında kiracıya ait tesisat ve malların yeni kiracıya devrinde doğan kazançlar

ARSA nedir

Arsa üzerine yapı yapılmak için ayrılmış arazi parçasıdır. Emlak Vergisi Kanununda belediye sınırları içinde belediyece parsellenmiş arazi olarak tanımlanır. Belediye ve mücavir alan sınırları dışında olup; Konut, turistik veya sınai tesis yapılmak amacıyla her ne şekilde olursa olsun parsellenen ve tapuya bu yolda şerh verilen arazi ve arazi parçaları, deniz, nehir, göl ve ulaşım yolları kenarında veya civarında bulunması ya da sınai ve turistik önemi yahut hızlı şehirleşme faaliyetleri dolayısıyla ve İmar ve İskan Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen alanların sınırları içinde, imar planı ile iskan sahası olarak ayrılan yerlerdeki arazi ve arazi parçaları da arsa sayılmaktadır.

ARAZİ GELİŞTİRME nedir

ARSA OFİSİ nedir

Bayındırlık Bakanlığına bağlı olarak çalışan arsa spekülasyonunu önleyerek konut projeleri, sanayi bölgeleri, turistik kuruluşlar ve kamu hizmetleri için kamulaştırmalar yapan resmi bir kurum

ARSA PAYI nedir

Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda her bir bağımsız bölüme tahsis edilmiş zemindeki (arsadaki) ortak mülkiyet payına arsa payı denir.

ARTER nedir

Birçok yolu birbirine bağlayan büyük ulaşım yolu

ART MİRASÇI nedir

Vasiyet eden kişi ön mirasçı atadığı kişiye, mirası üçüncü kişiye nakletmesi sorumluluğunu verebilir. Vasiyette bulunan kişi mirasını, ileride evlenecek olan çocuğundan olacak torununa bırakabilir. Böyle bir durumda nakille sorumlu tutulana ön mirasçı, ileride doğması muhtemel olan toruna ise art mirasçı denir.

ARZİ İRTİFAK HAKKI nedir

Bir taşınmaz aleyhine başka bir taşınmaz lehine kurulan irtifak çeşidi

ASKERİ GÜVENLİK BÖLGESİ nedir

Bakanlar Kurulunca Kamu ve özel kuruluşların çevresinde tesis edilen alanlar

ASKERİ YASAK BÖLGE nedir

Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen sınırlar içerisindeki, yurt savunması bakımından önem taşıyan askeri tesislerin ve bölgelerin yakınındaki bölgedir.Birinci derece askeri yasak bölgeler içerisindeki taşınmaz mallar kamulaştırılır. İkinci derecedeki askeri yasak bölgelerde yabancı uyruklu kimseler taşınmaz edinemezler ve eğer edinmişlerse tasfiye edilir. Yabancılar izin almadan bu bölgede taşınmaz kiralayamazlar. Bu hükümlere aykırı hareket edenler cezalandırılır. Yetkili komutanlıkça izin verilmeyen her türlü inşaat durdurulur.

ASKI SÜRESİ nedir

İmar çalışması yapıldığı dönemlerde uygulanan planlar halka açık şekilde bir süre askıda kalır ve vatandaşlarımız bunları inceleyerek zarara uğradığı durumlarda itiraz ederek düzeltme isteyebilir. Ama askı süresinde itiraz edilmezse plan kabul edilmiş sayılır.

ASMA KAT nedir

Binaların en az 5,5 metre iç yüksekliğe sahip zemin katında düzenlenen çoğu basık tavanlı, merdivenle altındaki mekana bağlanan yarım kat

ASMOLEN nedir

Pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından üretilmiş ses geçirmez delikli briket türü

AŞINMA PAYI (YIPRANMA PAYI) nedir

Yapıların değeri hesaplanırken, yıllar itibariyle eskiyen ve değerini yitiren binanın sınıfı ve yaşı itibariyle yıpranma paylarına ilişkin oranlarda maliyet bedellerinden indirim yapılır.

ATIK YÖNETİMİ nedir

Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre; hafriyat toprağı ile inşaat veya yıkıntı atıklarının kaynağında ayrılarak toplanması, geçici olarak biriktirilmesi, taşınması, tekrar geri kazanılması ve depolanması işlemlerinin tümü

AVAN PROJE nedir

Gerçekleştirilecek bir yapı konusundaki ilk düşüncelerin plan, kesit ve görünüşlerle belirtildiği, üzerinde ana kararların, genel formların, işlevlerin ve işlevsel ilişkilerin gösterildiği bir hazırlık ve öneri projesi

AVLU nedir

Binanın ortasında veya önünde kalan üstü açık ya da kapalı, etrafı çevrili olan geniş bölüm

AYKIRI KULLANIM nedir

İmar planları ve yönetmelikleri değiştirildiğinde önceki plana uygun yapıların yeni imar mevzuatına aykırı hale gelmesiyle ortaya çıkan çelişkili durum

AYIPLI MAL nedir

Satın alınan gayrimenkulde bir eksiklik, sakatlık veya değerini büyük ölçüde düşüren yapısal bir bozukluk vb. gizlenmiş kusur olması hali

AYIRMA ÇAPI nedir

Düzenleme sınırı ile bölünen parselin, bölünme durumunu gösteren çap

AYNEN TAKSİM

Müşterek mülkiyet halinde bulunan taşınmaz sayısının, paydaş sayısına ve pay oranında bölünmeye elverişli olması halinde, paydaşlar aynen taksimi gerçekleştirebilirler. Paydaşlar anlaşması halinde bir kısım taşınmaz veya bölünen parçalar üzerinde müşterek mülkiyet durumunu devam ettirebilirler.

AYNİ HAK nedir

Mülkiyet hakkı gibi kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyetini sağlayan ve bu nedenle herkese karşı ileri sürülebilen haklara ayni hak denir

AYNİ SERMAYE TAAHHÜDÜ nedir

Ayni sermaye taahhüdü taşınmaz bir malın mülkiyetinin ya da ayni bir hakkın, yeni kurulmakta olan ya da önceden kurulmuş bulunan bir şirkete ortak olmak amacıyla devredilmesidir.

AYRIK NİZAM nedir

Komşu Parsellerin sınırında çekme mesafelerine uyularak diğer parsel sınırlarının yapılarına bitişik olmayan yapı tarzı

AZİL nedir

Azil vekaletnamedeki vekilin ya da yetki belgesindeki temsilcinin yetkisinin sonlandırılmasıdır. Azil noterden ya da tapu sicil müdürlüğünden dilekçe ile yapılır. Azil belgesi Tapu Müdürlüğüne ulaşınca aziller siciline kaydedilir. Vekaletle yapılan işlemlerde aziller siciline bakılarak vekilin yetkisinin devam edip etmediğine bakılır.

AZİLLER SİCİLİ nedir

Noterden veya dilekçeyle Tapu Sicil Müdürlüğü’ne ulaşan görevden alma isteklerinin (azillerin) kayıt altına alındığı defter

AYNİ nedir

Mala ilişkin, eşyaya bağlı, malın mülkiyeti ile ilgili, herkese karşı ileri sürülebilen demektir.

AYNİ SERMAYE nedir

Ayni sermaye taahhüdü taşınmaz bir malın mülkiyetinin ya da ayni bir hakkın, yeni kurulmakta olan ya da önceden kurulmuş bulunan bir şirkete ortak olmak amacıyla devredilmesidir.

B

BAĞIMSIZ BÖLÜM nedir

Bağımsız bölüm bir yapının Kat Mülkiyeti Kanununa göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerini ifade eder.

BAĞIMSIZ BÖLÜM PLANI nedir

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmuş taşınmaz üzerine inşa edilecek yapı ve eklentilerini, bağımsız bölümlerin konumlarını ruhsatta yer alan mimari proje ve vaziyet planındaki ölçülere göre uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde gösteren harita, plan ve projeler

BAĞIŞLAMA VAADİ nedir

Gayrimenkul sahibinin, gayrimenkulünü bedelli veya bedelsiz olarak başka bir kişiye bağışlayacağını noterden yapılan bir sözleşmeyle taahhüt etmesi işlemi

BAĞIŞLAMADA RÜCU nedir

Gayrimenkulünü bağışlayacak olan kişi bu tasarrufunu bağışlayacağı kişiden bazı yükümlülükleri yerine getirmesi karşılığında yapabilir.

BAĞIŞTAN RÜCU nedir

Vazgeçebilme şartıyla yapılan bağışta, gayrimenkul bağışı kabul eden kişi adına tescil edilir, fakat tapu siciline rücu (geri dönme) şartı şerh edilir. Bağışı kabul edenin, bağışlayandan önce ölmesi durumunda gayrimenkul, mahkeme başvurusuna gerek olmadan bağışlayana geri döner.

BAHÇE DUVARLARI nedir

Yapıların bahçeleri boyunca koruma amaçlı döşenen duvarların yüksekliği, binaların yol tarafındaki cephe hatlarının önünde 0,5 metreyi, gerisinde ise 2 metreyi geçemez. Bahçe duvarlarının üzerine 1 metreyi aşmayan parmaklık yapılabilir. Tehlikeli ve eğimli yerlerde ilgili belediye yetkilidir.

BAHÇEKENT nedir

Sağlık ve konfor koşullarına uygun bir yaşam sağlamak amacıyla tasarlanmış, tarıma ayrılmış bir toprak parçasıyla çevrili uydu kent

BAHÇE UZAKLIKLARI nedir

İnşaatın, yola veya komşu parsel sınırlarına en yakın noktası bahçe uzaklığıdır. İmar planında belirtilen cephe çizgisinden daha önce inşaat yapılamaz. İmar planında bahçe uzaklığı bilgisi yoksa, bu uzaklıklar ilgili belediyenin imar mevzuatına göre belirlenir.

BALKON nedir

Bir binanın üst katlarından dışarıya doğru çıkmış, önü ve yanları korkulukla çevrili yer

BALON ÖDEME nedir

Konut kredisi geri ödeme planında, tarihi ve miktarı önceden belirlenmiş toplu ödeme. Genellikle bu tür ödemeler vade sonuna yakın tarihlerde yapılır. Bu toplu ödeme tutarı sizin aylık düzenli geliriniz üzerinden hesaplanır.

BALTA İFRAZI nedir

Bir parselin ifraz yoluyla iki parsele dönüştürülmesi durumunda, yola cephesi olmayan arka parseli yola bağlamak için dar çıkmaz bir sokak yapılır. Bu şekilde ayrılan parsel ve yolun şekli baltayı andırdığı için balta ifrazı denir.

BANLİYÖ nedir

Büyük bir kentin yakın çevresinde bulunan yerleşim birimi

BARAKA nedir

Tahta, çinko, sac gibi hafif gereçlerle yapılmış, temelsiz, eğreti yapı

BARBEKÜ nedir

Et ya da balığın ızgarada pişirildiği ocak, bir tür mangal

BASIK nedir

Tavan yüksekliği alışılagelmiş ölçülerden az olan daire, oda

BAŞVURU FİŞİ nedir

Başvuru fişi Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvuran hak sahiplerinin bu sözlü başvurularının müdürlükçe yazıya geçirildiği matbu formdur. Başvuru fişi iki nüsha düzenlenir, biri başvuran kimseye verilir, diğeri dosyasında muhafaza edilir.

BAYINDIR nedir

Gelişip güzelleşmesi, yaşayış koşullarının uygunlaştırılması için üzerinde çalışılmış olan alan ya da yer

BAYINDIR HALE GETİRME nedir

Bir arazinin üzerinde yapı yapılmasına elverişli hale getirilmesidir.

BEYAN nedir

Beyan üçüncü kişileri bilgilendirmek ve özellikle uyarmak amacı ile tapu kütüğündeki özel sütununa işlenen, taşınmazın hukuki durumunu gösteren bilgilerdir.

BEYAN DEĞERİ nedir

Emlak beyannamesinde belirtilen tapu harcına esas matrah değeri

BİLA nedir

“Siz, sız” şeklindeki olumsuzluk ekidir. Örneğin bila bedel(bedelsiz), bila istisna (istisnasız) anlamına gelir.

BİLİRKİŞİ nedir

Sözlük anlamı, çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda düşüncesine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper

BİLUMUM nedir

Tüm, Bütün, -in hepsi, tamamı

BİNA nedir

Bina kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapıdır. Bina yapıldığı madde ne olursa olsun, karada ya da su üzerindeki sabit inşaatların hepsini kapsar.

BİNA CEPHESİ nedir

Binanın toprak üzerindeki ilk katının parselin yol tarafındaki duvarına bakan dış yüzüdür. Köşe başı parsellerde ise binanın kot aldığı yol tarafında toprak üstünde bulunan ilk kat duvarının dış yüzeyidir.

BİNA DERİNLİĞİ nedir

Binanın ön ve arka cephe hattı arasındaki dik uzaklıktır. Bina derinlikleri azami 40 m.’yi geçmemek ve hiç bir yerde arka bahçe sınırına 3 m.’den fazla yaklaşmamak şartı ile hesaplanır.

BİNA ETEĞİ nedir

Bir binadaki bodrum katının dış duvarlarının toprak üzerinde kalan bölümü

BİNA VARAKASI nedir

Tarihi önemi olan bir binanın yaşını ispat etmek için valilik tarafından verilen belge

BİNA YÜKSEKLİĞİ nedir

Binanın kot aldığı noktadan saçak üst seviyesine kadar olan yükseklik. İmar planı ve yönetmelikte öngörülen yüksekliği 1 metreyi geçmeyen korkuluklar, merdiven gereçleri, bacalar, lüzumlu su depoları, asansör kuleleri ve benzeri yerler bina yüksekliğine dahil değildir.

BİRLİKTE ÖLÜM KARİNESİ nedir

Miras ölümle açılır. Mirasçı olabilmek için miras bırakanın ölüm gününde sağ olması gerekir. Varisleri belirlemede ölen kişilerin, hangisinin önce hangisinin sonra öldüğü ispatlanamıyorsa bu kişilerin aynı anda ölmüş olduklarını varsayan birlikte ölüm karinesi kuralı uygulanır. Bu kişiler birbirine mirasçı olamazlar. Ölüm tarihinde sağ olan yasal mirasçılarda mirastan pay alırlar. BİTİŞİK NİZAM: Yan, komşu parsele bitişik olan yapı nizamı

BLOK BAŞI BİNA nedir

İkiden fazla bloktan oluşan yapının yalnız bir yanının komşu parseldeki binaya kısmen veya tamamen bitişik olması

BLOKE ÇEK nedir

Keşideci tarafından anlaşmazlığın çözümüne kadar ödemenin durdurulduğu çek türüdür.

BLOK NİZAM nedir

İmar planı veya imar yönetmeliğinde cephe uzunluğu, derinliği ve yüksekliği belirlenmiş tek yapı kitlesinin bir veya birden fazla parsel üzerine oturduğu bahçeli yapı nizamıdır.

BOĞAZİÇİ YASASI nedir

İstanbul Boğazına özel olarak çıkarılan bu yasa, tarihi, kültürel değerleri, doğal güzellikleri korumak için kıyı bölgesindeki yapılaşma kurallarını belirler.

BONO nedir

Bir kimsenin diğer bir kimseye veya onun emir ve havalesine, belirlenen vadede, belirli bir tutarı ödeme taahhüdünü içeren, özel biçim ve hükümlere tabi ticari senet, emre yazılı senet demektir.

BÖLGE PLANI nedir

Gelişme olanakları, sektörel hedefleri, sosyo-ekonomik faktörleri, ulaşım ağı, altyapı ve çevre dağılımını göz önünde bulundurarak kentteki oturma bölgeleri, ticaret bölgeleri, sanayi bölgeleri ve endüstriyel bölgelerin belirtildiği makro düzeydeki yerleşim planlarıdır.

BÖLGE RAPORU nedir

Gayrimenkul danışmanının hizmet verdiği bölgeyle ilgili müşterilerinin gayrimenkul almak için ihtiyaç duydukları bilgileri vermesini kolaylaştıran rapordur.

BRÜT BETON nedir

Üzerine sıva yapılmadan kalıptan çıktığı gibi bırakılan beton

BRÜT GELİR nedir

Gayrimenkulün tüm işletme ve kullanımından sağlanan kira, ortakçılık ve diğer gelirlerinin toplamıdır. Brüt gelir hesabında işletme giderleri dikkate alınmaz.

BRÜT İNŞAAT ALANI nedir

Yapının inşa edilen bütün alanlarının toplamıdır. Bu alana avlular, aydınlıklar, hava bacaları, doğal zemine oturan teraslar, saçaklar dahil edilmez.

BRÜT KİRA nedir

İşyeri kira sözleşmelerinde, kiracının kira bedeli üzerinden %20 stopaj kesintisi yaparak, muhtasar beyanname vermek suretiyle bu kesintiyi ilgili vergi dairesine ödemekle yükümlüdür. Kiranın net olarak belirtildiği durumlarda ise, kiracı netten brüte giderek kira bedelini hesaplayacaktır. (Brüt kira = Net kira / 0,8)

BRÜT KİRA ÇARPANI nedir

Gayrimenkullerin değerinin belirlenmesinde satış fiyatının aylık brüt kiraya bölünmesi sonucu elde edilen orandır.

BUNGALOV EV nedir

Tek katlı (müstakil), tahtadan inşa edilmiş ev

BÜTÜNLEYİCİ PARÇA nedir

Bir eşyayı tamamlayan ve asıl eşya zarar görmeden ondan ayrılmayan parça

C-Ç

CARİ nedir

Uygulanan, yürürlükte olan

CEBRİ İCRA nedir

Cebri icra ödenmemiş bir alacağın icra müdürlüğü aracılığı ile tahsilidir.

CEBRİ SATIŞ nedir

Cebri satış bir borçluya ait hacizli ya da ipotekli bir gayrimenkulün, icra müdürlüğü veya alacaklı kamu idaresi kanalıyla borcu tahsil için satılması ve ihale alıcısı adına tescil edilmesidir.

CEPHE nedir

Bir binanın yüzlerinden her biri, özellikle ön yüz.

CEZAİ ŞART nedir

Ceza şartı, ceza koşulu, alacaklının zararını karşılama şartı demektir.

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ nedir

Bir gayrimenkulün cinsinin yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale, bağ, bahçe ve benzeriyken arsa ve arazi, arsa ve arazi veya yapılı iken bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işleme cins değişikliği denir.

CİNS TARİHİ nedir

Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazı niteliğinin değiştirerek, bir başka nitelikteki tapu kütüğünde tescil edilmesine denir.

CİNS TASHİHİ nedir

Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazı niteliğinin değiştirerek, bir başka nitelikteki tapu kütüğünde tescil edilmesine denir.

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ nedir

Bir taşınmazın cinsinin yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale, bağ, bahçe ve benzeri iken arsa ve arazi, arsa ve arazi veya yapılı iken bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.

CUMBA nedir

Eski Türk evlerinde, çoğu kafesli olan çıkma.

ÇARPIK KENTLEŞME nedir

Çarpık kentleşme, kentlerin, nüfus patlaması sonucunda, plansız ve denetimsiz olarak, gelişigüzel, altyapısız, her türlü estetik kaygıdan uzak bir şekilde merkezden dışa doğru kontrolsüz büyümesidir.

ÇATI nedir

Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgâr, kar ve dolu gibi etkenlerden koruyan elemanlara çatı denilmektedir.

ÇATI KATI nedir

Binalarda çatı ile son normal kat arasında yapılan kat.

ÇEKME KAT nedir

En son katın üzerine, yönetmeliğin getirdiği şartlara uygun olarak yapılan ve cepheden geriye çekilerek inşa edilen diğer katlara göre daha ufak kat tipi.

ÇIKMA nedir

Bir yapının zemin üstü katlarından dışarıya doğru taşan bölümüne denir. Çıkmalar yapının inşa edildiği tarihteki mevzuat hükümlerine göre açık veya kapalı olarak yapılabilir. Ancak çıkmalar parsel sınırları içerisinde yer almak zorundadırlar.

ÇIPLAK MÜLKİYET nedir

Kuru mülkiyet, yararlanma hakkı başkasının olan bir mal üzerindeki sahiplik durumu demektir.

D

DAİRE nedir

Yapılarda aynı çatı altında birden fazla yapılan bölümlerden her biri

DAİRE TİPİ nedir

Konutun kaç oda ve salondan olduğunu gösteren ifade

DAM nedir

Bir binanın göğe bakan yüzü

DAMGA VERGİSİ nedir

Kişiler veya kuruluşlar arası hukuki işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kağıtlardan alınan vergi

DEKAR nedir

1,000 m2

DENİZE SIFIR nedir

Denizle arasında herhangi bir yapı veya geniş bir toprak parçası olmayan yapı, arsa

DENİZ TAPUSU nedir

Kadastro ölçümüyle kaydedilen bu tapular tapu sicil müdürlüklerinde ada pafta şeklinde belirtiliyorlar. Tapularda çifte mülkiyet olarak belirtilen tapuların sahipleri hem özel kişiler hem de devlet olarak görünüyor.

DEPOZİTO nedir

Kiralanan emlak kiracı tarafından boşaltıldığına ortaya çıkabilecek hasarları ve mülk sahibinin ödemek zorunda kalabileceği elektrik, su, doğalgaz, aidat gibi masrafları karşılamak üzere kira sözleşmesi sırasında alınan teminat bedeline depozito denir.

DERECE nedir

İpoteklerin tescil edildiği sıralama

DEVLETLEŞTİRMEK nedir

Kamu yararı için devlete mal etmek, devlet eliyle işletmek, kamulaştırmak

DEVREMÜLK nedir

Devre mülk sadece belli dönemlerde kullanılmak üzere satın alınan ve değişik kişilerce de kullanılabilen emlaktır. Devre mülkte hak sahibine, her yıl belli bir zaman diliminde istifade ettiği taşınmaz mal üzerinde (sınırlı) bir ayni hak tanınmıştır. Devre mülk sahibi, mülk konusu taşınmazın aynı zamanda hisseli malikidir. Devre mülk, devre tatil ile karıştırılmamalıdır. Devre tatilde tapu sicil kaydı yoktur.

DEVREN KİRALIK nedir

Bir kiracının taşınmaz mal üzerinde yer alan kullanım hakkını başka bir kişiye devretmesi

DEVRETMEK nedir

Bir malın mülkiyetini, bir mal üzerindeki hakkı başkasına geçirmek işlemi

DİLEKÇE nedir

İlgili daireye verilen yazı

DOĞALGAZ nedir

Yeraltından çıkarılıp yakıt olarak kullanılan, ısıl değeri metre küpte 8900 kilokaloriye ulaşan hidrokarbon gazı

DÖNÜM nedir

Eni ve boyu 40ar arşın olan eski bir yer ölçüsü, yaklaşık 1000 m2

DUBLEKS nedir

İki katlı, ikinci katına içten merdivenle çıkılan konut

DÜZELTME nedir

Düzeltme tapu kütüğüne yanlış yazılmış bir kaydın belgelere uygun olarak düzeltilmesi işlemidir.

E-F

EBEVEYN BANYOSU nedir

Yatak odasında bulunan banyo

ECR-İ MİSİL nedir

Emsal ücret

EKLENTİ nedir

Kömürlük, garaj ve depo gibi, bağımsız bölümün dışında olmasına rağmen o bölüme tahsis edilmiş yerlere eklenti denir.

EK EMSAL nedir

Bir arsa üzerinde yapılabilir maksimum inşaat alanının parsel alanına oranı

EKSPERTİZ nedir

Bir arsaya veya yapıya belli ölçütlere göre değer biçme işi

EKSPERTİZ RAPORU nedir

Ekspertiz işlemi sonrasında yazılan rapor

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ nedir

Birden fazla kişinin bir taşınmaz mal üzerinde pay oranları açıkça gösterilmeden malik olmaları durumu

EMLAK nedir

Mülk ve maldan oluşan ev, arsa, bağ, bahçe, tarla, ve arazi gibi taşınmayan malların ortak adı

EMLAK BALONU nedir

Emlak fiyatlarının hızla ve sürekli bir şekilde artması sonucu fiyatların rasyonel ve sürdürülebilir olmayan yüksek noktalara erişmesi

EMLAK BEYAN DEĞERİ nedir

Emlak Vergisi Kanunu’na göre genel beyan dönemlerinde taşınmaz maliki veya hissedarları tarafından belediyelere verilen emlak beyannamelerinde belirtilen değer

EMLAK BEYANI nedir

Şahıs, kurum ve kuruşlarca sahibi olduklarını ispatlayarak bulundukları bölgedeki bağlı oldukları belediyelere makbuz karşılığı verilen belgeye denir.

EMLAK BEYANNAMESİ nedir

Taşınmazın kime ait olduğunu ispatlanması olayı

EMLAKÇI KOMİSYONU nedir

Gayrimenkul Danışmanları gerçek hak sahiplerinin talebi üzerine düzenlenen süreli veya süresiz iş sözleşmesi yaparak; taşınmazın alımı, satımı, rehin vb. aynı hak tesisi gibi tüm hukuki ve teknik işlemleri ve kiralanması konusunda aracılık etmesi sonucu aldığı para

EMLAK İLANI nedir

Gayrimenkulün satılması veya kiralanması için çeşitli mecralardan verilen ilanlar

EMLAK VERGİSİ nedir

Konusu bina ve arazi olup, bu bina veya arazi malikinin, intifa hakkı sahibinin, her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf eden kimsenin, bina ve arazinin değeri esas alınarak kanunda belirtilen oranlara göre ödediği vergi

EMSÂL nedir

Bir yapı veya konutun satış ya da kira bedelinin, benzerleriyle karşılaştırılması

EMVAL nedir

Mallar, mülkler

ENERJİ KİMLİK BELGESİ nedir

Enerji kimlik belgesi, binaların enerji ihtiyacının yani enerji tüketim sınıflarının belirlendiği ve beyan edildiği bir belge

ENKAZ nedir

Bina yıkıntıları, yıkıntı ve moloz

ENKAZ BEDELİ nedir

Kentsel dönüşüme konu olan riskli yapının bulunduğu arsanın üzerindeki her şeye bir bedel tayin edilir. Tanzim edilen muvafakat senedinde alacak sütununa kayıt edilen bu bedel enkaz bedelidir.

EV DEKORASYONU nedir

Evin kullanım amaçları da göz önünde bulundurularak, estetik açıdan düzenlenmesi

EVKAF nedir

Vakıflar

EVLİLİK BİRLİĞİ nedir

Karı ve kocadan oluşan topluluk

EV TAŞIMA İZNİ nedir

Metropollerde artan taşınma oranı nedeniyle izinle taşınma durumu

FEK nedir

Feshetme, kaldırma, kesme, ayırma, bitirme

FERAGAT nedir

Bir haktan bedelli veya bedelsiz vazgeçme

FERAĞ VERME nedir

Gayrimenkul sahibinin mülkiyet hakkını devretmek ya da başkası lehine üzerinde bir hak kurmak amacı ile Tapu Müdürlüğü’nde düzenlenen resmi senedi imzalayarak başkası lehine tescilini istemesidir.

FESİH nedir

Devam etmekte olan bir hukuki ilişkiyi, tek taraflı olarak ve ileriye dönük olmak üzere sonlandıran bozucu yenilik doğurucu irade beyanı

FRANCHİSE nedir

Bir sistem ve markanın imtiyaz hakkı sahibinin, belirli süre, koşul ve sınırlar içinde, işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin sürekli disiplin ve destek sağlayarak, belirli bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara sistem ve markasını kullandırmasına dayanan, uzun vadeli ve sürekli bir iş ilişkisi

FRANSIZ BALKONU nedir

Döşemeye değin inen ve kapı gibi açılan, önü korkuluklu pencere

FOTOGRAMETRİK HARİTA nedir

Uçak veya uydu ile çekilen fotoğrafların kıymetlendirilmesi sonucu oluşan, arazinin eğimini gösteren haritaları

FUZULİ İŞGAL nedir

Bir taşınmaz malı sahibinin izin ve rızası olmadan ele geçirmek, kullanmak

G

GABARİ nedir

Gabari yapılacak bir binanın imar planında öngörülen azami yüksekliğidir.

GAYRİMENKUL nedir

Gayrimenkul kelime anlamı olarak, yabancı, başka anlamına gelen “gayr” sözcüğü ile nakledilmiş, taşınmış anlamına gelen “menkul” sözcüğünün birleşmesiyle oluşmuştur. Bu nedenle taşınmaz veya taşınmaz mal olarak da adlandırılmaktadır. Gayrimenkul, diğer ifadeyle taşınmaz mal; bir yerden bir yere taşınması olanaksız olan durağan malları ifade etmektedir. Emlak kelimesi ise arapçadan gelmekte ve mülkler anlamını taşımaktadır. Dilimize yerleşmiş olan “mal mülk” taşınabilir mallar ve taşınamaz mallar anlamında kullanılmaktadır. Genel olarak taşınmaz mülkiyetinin konusunu özüne zarar vermeden bir yerden diğer bir yere taşınması mümkün olmayan eşyalar oluşturmasına karşın kanunlarımızda sadece arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler taşınmaz eşya olarak sayılmıştır.

GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI nedir

Gayrimenkul Danışmanlığı gayrimenkul alırken, satarken, kiralarken veya gayrimenkulle ilgili finansman sunarken, hukuki, teknik ve fiziki verilerin, bilimsel, doğru ve hızlı bir şekilde araştırılıp sonucuna göre yatırım kararına yön verilmesi, yapılan yatırımın güvenilirlik ve zaman içinde getirisinin tespit edilmesi hizmetlerine verilen genel tanımdır.

GAYRİMENKUL DANIŞMANI kimdir

Emlak ve diğer gayrimenkullerin alım satımı veya kiralanmasından sorumlu kişiye gayrimenkul danışmanı denir.

GAYRİMENKUL OFİSİ nedir

Günümüzde artan konut projeleri ve insanların yatırımlarını gayrimenkule yapıyor olmaları, gayrimenkul danışmanlığının cazibesini artırmış oldu.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI nedir

Gayrimenkul projesi hayata geçiren firma tarafından projenin finansmanında kullanılmak üzere ihraç edilen menkul kıymet

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI nedir

Gayrimenkullere ve gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğinde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumları

GAYRİMENKUL YATIRIMI nedir

Gayrimenkul karlı ve düşük riskli olması nedeniyle cazip yatırım araçlarından biridir.

GECEKONDU nedir

Hazine arazileri üzerinde izinsiz ve yetkisiz çok kısa sürede yapılan derme çatma kaçak yapılar

GEÇİCİ ŞERH nedir

Geçici şerh, tapuda yapılacak bir işlemde ayni hakkını ispat veya eksik belgesini tamamlaması için ilgili kişi ya da kuruma süre verilerek mevcut hakları tehlikeli bir gelecekten kurtarma işlemidir.

GEDİK nedir

Eskiden bazı mülkler için ödenen vakıf vergisi

GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ (AMORTİSMAN SÜRESİ) nedir

Konuta yatırım yapan kişilerin bu yatırım tutarını konuttan elde ettikleri değer ve kira kazancı gibi gelirlerle geri kazandıkları süre

GİRİŞ KATI nedir

Yerkatı, zemin kat

GİYDİRME CEPHE nedir

Çok katlı bir yapıda, döşemelerin önünden geçerek devam eden, bunlara veya kolonlara asılan, taşıyıcı olamayan, çoğu camlı dış duvar

GÖTÜRÜ nedir

Bir yapı işinin baştan kararlaştırılan sabit bir tutar karşılığında bir yükleniciye yaptırılması ilkesine dayanan sözleşme türü

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ nedir

Apartmandaki kat sakinleri huzur içinde yaşamaları için birtakım kurallara uymak zorundadırlar. Bu kuralların başında Apartman Gürültü Yönetmeliği gelmektedir.

H

HACİZ nedir

İhtilaflı işlerden doğan pürüzün çözümü için konulan şerh

HALİ HAZIR HARİTA nedir

Arazinin üzerindeki her şeyi zeminde tespit edip ölçeklendirerek pafta üzerine konulması

HARİTA nedir

Coğrafya olgularının dağılımını bir plan üzerinde gösteren ölçekli çizim

HEKTAR nedir

10.000 m²’ye eşit alan ölçüsü

HİBE nedir

Bir mülkiyetin karşılığında bir bedel olmaksızın devredilmesi

HİSSE nedir

Bir taşınmaz malın tam mülkiyetinin bir kısmına karşılık gelen pay

HİSSELİ TAPU nedir

Birden fazla kişinin sahip olduğu belge

HİSSE TEVHİDİ nedir

Hisseli bir taşınmaz malda hissesi olan bir kimsenin aynı taşınmaz üzerinde yeni bir hisse alması durumunda önceki hisseyle sonra alınan hissenin birleştirilerek tapu kütüğüne tescil edilmesine hisse tevhidi denir. Bu tescil için başvuruya gerek yoktur.

I-İ-J

ISLAH nedir

Bir bölgenin, tümüyle yenilenmeksizin yaşama koşullarının düzeltilmesi

ISLAK YÜZEY nedir

Dairelerde mutfak, banyo ve WC alanları; Islak zemin

İFRAZ nedir

Bazı durumlarda gayrimenkulün değerinin artması, daha kolay satılması, imar planının uygulanabilir olması, hisseli yerlerin paylaşımını kolaylaştırmak, taşınmazın tamamı yerine parçalayarak bir kısmını satış ya da ipotek işlemine tabi tutmak, arazinin bütünü yerine bir kısmında inşaat yapmak amaçlanabilir. Bu gibi nedenler ile tapu kütüğünde kayıtlı olan taşınmazın birden fazla parçalara ayrılmasına ifraz ya da ayırma denir. İfraz ile oluşturulacak parsellerin kamuya ait bir yola cephesi olması gerekir. İfraz edilen alanın yüzde 35’ini geçmemek şartıyla bu işlem sonucu ortaya çıkan yeşil alan, yol, otopark gibi yerler belediyeye bedelsiz terk edilir. İfraz ile yeni oluşturulan parseller 5000 metrekareden küçük, kadastro yoluna cephesi ise 25 metreden az olamaz.

İFRAZ HARİTASI nedir

İfraz edilmiş taşınmaz haritası

İFRAZLI ARSA nedir

İfraz işlemi ile tek tapuya sahip olan arsanın parsellere bölünmesi durumu

İHALE nedir

Bir işi birçok isteklinin arasından, en uygun görülen koşulları önerene bırakma

İHDAS ETMEK nedir

Ortaya çıkarmak, meydana getirmek; kurmak; bir şeyin olmasına, ortaya çıkmasına sebep olmak

İKAMETGAHTA İŞLEM nedir

Tapuda işlem yaptıracak kişinin tapu idaresine gitmesine engel bir durumu olduğu taktirde tapu memurlarının o kişinin adresine gidilerek talebin karşılamasına ikametgahta işlem denir.

İKİNCİ EL DAİRE nedir

Konut sahibinin veya kiracının önceden ikamet ettiği daire tipi

İKİZ EV nedir

Planları ortak duvara göre simetrik olan, bitişik iki evden meydana gelen

İLAM nedir

Mahkeme kararı

İLAMLI İCRA TAKİBİ nedir

Mahkeme kararı ile icra takibi

İMAR ADASI nedir

İmar planına göre çevresi yollarla çevrili arazi parçası

İMAR AFFI nedir

Kaçak yapıların ya da imar kurallarına uygun yapılara kaçak eklenmiş bölümlerin aklanması

İMAR ÇAPI nedir

Belediyelerce bir arsanın üzerine yapılabilecek olan yapının taban alanı, toplam inşaat alanı, kat adedi, binanın yüksekliği, komşu mesafeleri ve yol cephelerini gösteren onaylı belge

İMAR DURUMU nedir

İmar parselinin boyutlarını, sınırını, imar planında kullanım şeklini ve yapılacak yapının teknik şartlarını belirten belge

İMAR PLANI nedir

İmar planı, planın yapıldığı alan içerisindeki bölgenin coğrafi konumu, bölgede yaşayan ve çalışan nüfus yoğunluğu, nüfus artışı, ekonomik durum, geçim kaynakları, sosyal ve kültürel gereksinimler, dinlenme ve eğlence gereksinimleri, ulaşım durumu ve benzeri tüm verilerinin dikkate alınarak planlama sınırı içinde yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde daha iyi bir yaşama düzeni sunmak için, hizmet ve yapı ilişkilerini düzenleyen, plan sınırında yer alan bölgenin gerek çevresiyle gerekse kendi içerisinde olan bağlantıları da gözeterek hazırlanan uzun vadeli tasarımlardır.

İNŞAAT SEVİYE TESPİT TABLOSU nedir

Yapılan incelemeler sonucunda inşaatın ilerleme derecesi seviyelendirmesini gösteren tablo

İNŞAAT TAMAMLAMA KREDİSİ nedir

Bir arsa üzerinde inşa edilmeye başlanıp yarıda kalmış inşaatlar için bankalar tarafından belli şartlar altında verilen kredi

İNTİFA HAKKI nedir

Gayrimenkulün iradından faydalanma hakkı

İPOTEK nedir

İpotek, borç ödemelerini güvence altına almak için alınan bir gayrimenkul teminatıdır. İpotek işleminde söz konusu borç, herhangi bir mülkü almak isteyen kişiye verilmiş kredidir. İpotek kredisinin süresi gayri menkul türüne göre değişmektedir. Bireysel konut kredilerinde yurtdışında vade 20-30 yıl arasında değişmektedir. Ticari gayri menkul kredilerinde ise bu süre daha kısadır. Konut kredilerinin uzun vadeli olmasının nedeni ödenmesini kolaylaştırmaktır. Ticari gayri menkullerde ise gayri menkul alındıktan sonra ticari faaliyetlerde kullanılıp, gelir sağlandığından daha kısa vadeli olur.

İPOTEK FEKKİ nedir

İpoteğin kaldırılabilmesi için bankadan mutlaka bir yazı alınıp Tapu Müdürlüğü’ne götürülerek ipoteğin kaldırılması gerekmektedir. İşte bankadan alınıp borcu yoktur diyerek tapuya götürülmesi gereken bu yazı

İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ nedir

Şahsi bir alacak için resmi senede dayalı olarak tapu siciline tescil ile kurulan ve kıymetli evrak olarak tedavül kabiliyeti olan gayrimenkul rehin senedi

İRTİFAK HAKKI nedir

Gayrimenkul sahibi, ilgili mülkün bir başkası tarafından kullanılmasına izin verdiği zaman ortaya çıkan yararlanma hakkı

İSİM TAHSİSİ nedir

Mülkün sahibi olan şirketin adının değişmesi

İSKÂN nedir

Yapılan yapı bittiğinde oturulmak için alınan yapı kullanım izinine iskan denir. İskan yapılan binanın plan ve projesine uygun olarak tamamlandığını gösterir.

İSKÂN BELGESİ nedir

İskan belgesi, inşaat çalışmaları biten yapılar için yapının oturum izninin verildiği belge

İSKÂN RUHSATI nedir

İmar Kanunu’nun 30. Maddesine göre, yapı tamamlandıktan sonra belediye veya valiliklerce ana yapının bütün bağımsız bölümleri için verilen ve bağımsız bölümlerin amacına uygun kullanılabilir durumda ve projesine uygun inşa edildiğini gösteren belge

İSTİMLAK nedir

Kamulaştırma

İŞTİRA HAKKI nedir

Bir gayrimenkulü belli bir bedelle, belli bir süre içinde sahibinden satın alabilme hakkına iştira hakkı denir. İştira hakkı satış vaadine benzer, noter tarafından düzenlenen sözleşme tapu kütüğüne not düşülür.

İVAZSIZ nedir

Bedel vermeme yani bedelsiz, karşılıksız

İVAZSIZ İNTİKAL nedir

Bağış yoluyla veya herhangi bir tarzda olan bedelsiz edinim

İZALE-İ ŞUYU nedir

Bir gayrimenkulde ortak olan kişilerin paylaşım konusunda anlaşamamaları durumunda, ortaklardan birinin mahkemeye başvurması üzerine, mahkeme kararı ile ortaklığın sonlandırılmasına izale-i şuyu denir.

K-L

KAÇAK KAT nedir