NUVO DRAGOS YÖNETİM PLANI

Güncelleme tarihi: 30 Tem 2021

NUVO DRAGOS


ANA TAŞINMAZLAR VE BLOK YAPILAR 32/2 PAFTA , 1684 ADA , 22 No’lu PARSEL A, B, C, D, E, F

NO’LU BLOKLARIN YÖNETİM PLANI

INDEKS ve İÇİNDEKİLERSayfa NoNUVO DRAGOS YÖNETİM PLANI İNDEKS ve İÇİNDEKİLER

1BİRİNCİ BÖLÜM . GİRİŞ– GENEL HÜKÜMLER

2MADDE 1 – KONUSU ve UYGULAMA ALANI:

3İKİNCİ BÖLÜM ORTAK YERLER, ŞEYLER VE EKLENTİLER

3MADDE 2 – ORTAK YERLER:

4MADDE 3 – ORTAK ŞEYLER:

4MADDE 4 KULLANIMA TAHSİS EDiLEN YERLER:

4ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – KAT MALİKLERİ İLE KAT İRTİFAK HAKKI SAHİPLERİNİN HAKLARI , HAKLAR ÜZERİNDEKİ SINIRLAMALAR ve YASAKLAR

8MADDE 5 KENDİLERİNE TAHSİS EDİLEN BÖLÜMLER ÜZERİNDE:

8MADDE 6 – ORTAK YERLER ÜZERİNDE:

9DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – KAT MALİKLERİ VE KAT İRTİFAKI HAKKI SAHİPLERİNİN BORÇLARI

112MADDE 7 GENEL KURAL :

11MADDE 8-BLOK YAPILARIN BAKIMI KORUNMASI VE ZARARDAN SORUMLULUK:

12MADDE 9– ORTAK GENEL GİDERLERE KATILMA:

13MADDE 10– ORTAK GENEL GlDERLERİN TEMİNATI

16MADDE 11– MÜSAADE MECBURİYETİ

17MADDE 12– YASAK İŞLER

17MADDE 13– KAT MÜLKİYETİNİN DEVRİ MECBURİYETİ

19BEŞiNCi BÖLÜM NUVO DRAGOS YÖNETİMİ

20MADDE 14– KAT MALİKLERİ KURULLARI

20MADDE 15– KAT MALİKLERİ KURULLARI TOPLANTI ŞEKLİ, ZAMANI VE ÇAĞRI YAPILMASI

20MADDE 16– KAT MALİKLERİ KURULLARI TOPLANTI NİSABI

21MADDE 17– KAT MALİKLERİ KURULLARINDA OY KULLANIMI

212MADDE 18– KAT MALİKLERİ KURULLARI KARARLARI

213MADDE 19– KAT MALİKLERİ KURULLARI KARARLARI İLANI ve DUYURULMASI

22MADDE 20– BLOK TEMSİLCİLERİ VE MERKEZ YÖNETİM KURULU

22MADDE 21- NUVO DRAGOS YÖNETİM VE MERKEZ YÜRÜTME KURULLARI

23MADDE 22– YÖNETİCİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

23MADDE 23– TEMSiL VE İLZAM

26MADDE 24– YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU

26MADDE 25– BLOK DENETÇİSİNİN SİTE DENETİM KURULU’ nun ve SEÇİMİ VE GÖREVİ

26MADDE 26– YÖNETİM ŞİRKETİ

27MADDE 27- DEĞİŞEN VE YENİ BELİRLENECEK YÖNETİM ŞİRKETİ

27MADDE 28– BLOK YAPILARIN ve ORTAK YERLERİNM İSİMLERİNİN SAKLILIĞI

28MADDE 29– ADRES BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ve ŞEKLİ

28MADDE 30– YÖNETİM SERVİS ŞİRKETİ’nin GEREKLİLİĞİ

28MADDE 31– YÖNETİM PLANINA UYULMASI GEREĞİ ve YASAL YOLLARA TEVESSÜL

28MADDE 32– TEBLİGAT USULLERİ

28MADDE 33– YÖNETİM PLANI ve KMK’dan DOĞAN İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

28MADDE 34– SON MADDE ve YÖNETİM PLANINDA YAZILI OLMAYAN HUSUSLARIN UYGULANMASI

28GEÇİCİ MADDE 1 YÖNETİM ŞİRKETİ

28GEÇİCİ MADDE 2 ORTAK GİDERLER İLE İLGİLİ MADDE

28EKLER-

28

BİRİNCİ BÖLÜM . GİRİŞ– GENEL HÜKÜMLER

Bu yönetim planı İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Gülsuyu Mahallesi’nde kain, kadastronun 32/2 pafta ,1684 ada , 22 no’lu parseli üzerindeki NUVO DRAGOS Sitesi A, B, C, D, E, F, bloklardan oluşan NUVO DRAGOS kat malikleri tarafından tanzim ve imza edilmiş kat Mülkiyetine tabi işbu parsel üzerindeki toplu yapı kapsamındaki yapı ve yerler için tamamını kapsayan bir tek yönetim planı düzenlenmiş olup bu yönetim Planına göre yönetilir.

Bu yönetim planı belirtilen blokların ve rekreasyon alanlarının yönetim planıdır. Yapılar NUVO DRAGOS’un bir unsurudur. Bu yönetim planı, NUVO DRAGOS’un tamamında ortak olarak uygulanır. NUVO DRAGOS bir bütün kabul edilir. Blok yapılardan birinde bağımsız bölüm maliki olan, NUVO DRAGOS’un bütün ortak alanlarında hak sahibi ve bu yönetim planı dolayısıyla yükümlü, sorumlu sayılır.

İşbu Yönetim Planının amacı, kurulacak kat mülkiyeti ilişkilerinin yönetimi konusunu düzenlemek, yönetimden doğabilecek sorunları çözecek kuralları koymak; kat maliki veya kat irtifakı sahiplerinin yönetime ilişkin hukuki durumlarını belirlemek, bu sıfatla ya da sair suretle, kat mülkiyeti ilişkilerine taraf veya dahil olanların yetki, ödev ve sorumluluklarını saptayarak, taşınmazın tamamında, güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir tasarruf düzeninin kurulup devam etmesini sağlamaktır.

İşbu Yönetim planının ortak yerleri ve şeyleri saptayan ve düzenleyen aşağıdaki maddelerde yer alan hükümleri, Kat Mülkiyeti Kanununun 4. Maddesinin 1.Fıkrasında yazılı “sözleşme” yerine kaim olmak ve bu hükmü doğurmak üzere konmuştur.

Bu yönetim planında geçen kavramların tanımları şöyledir:

NUVO DRAGOS:

ÖZDERİCİ GYO tarafından yatırımı ve çevre düzenlemesi yapılan İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Gülsuyu Mahallesi’nde kain, kadastronun 32/2 pafta , 1684 ada , 22 no’ lu parseli üzerinde yer alan yapıların tümü toplu yapı halinde NUVO DRAGOS olarak adlandırılmıştır. “ÖZDERİCİ GYO” ve “NUVO DRAGOS” ismi ve logosu değiştirilemez. Site yöneticiliği adına açılacak hesaplarda ve kullanılacak çek karneleri ve emre muharrer bonolarda ve Vergi Dairesi, SGK vs. kamu kurum bildirimlerinde “NUVO DRAGOS Yöneticiliği” unvanı kullanılacaktır.

ANA TAŞINMAZ:

32/2 pafta, 1684 ada, 22 no’ lu parsel üzerinde yer alan Blok Yapıların birlik teşkil ettiği toplu yapılar kümesidir. Yönetim Planında toplu yapıdan oluşan ana taşınmazın tamamına “NUVO DRAGOS” veya “site”, Ana taşınmazın tamamının yönetimine ise “NUVO DRAGOS Yönetimi” veya “NUVO DRAGOS Site Yönetimi” denmektedir.

BLOK YAPI:

32/2 pafta, 1684 ada, 22 no’ lu parsel üzerinde yer alan apartman veya apartmanlardan herbiri Blok Yapı olarak adlandırılır.

İşbu yönetim planında; 32/2 pafta, 1684 ada, 22 no’ lu parsel üzerinde yer alan bloklar A, B, C, D, E, F blok olarak adlandırılmışlardır.

Bunlar;

A BLOK 130 Adet (2-11.katlar arası) Ev-Ofis Kullanımına Uygun Residence-Konut, 128 Adet (12-27.katlar arası) ev kullanımına uygun Residence-Konut, 6 adet Bağımsız İşyeri –Dükkan , 1 Adet işyeri- Ofis den teşkil toplam 265 Bağımsız Bölüm

B BLOK 226 Bağımsız Bölüm Konut

C BLOK 226 Bağımsız Bölüm Konut

D BLOK 226 Bağımsız Bölüm Konut

E BLOK 63 Bağımsız Bölüm Konut

F BLOK 1 Bağımsız Bölüm İşyeri – Dükkan

den ibaret olup, toplam 1007 Bağımsız Bölümdür.

MADDE 1 – KONUSU ve UYGULAMA ALANI:

Bu gayrimenkulun malikleri inşaatın devam ettiği sürece ve inşaat ikmal edildikten sonra dahi tatbik ve devam edilmek üzere, işbu yönetim planı ve eklerini tanzim ile Tapu Siciline tesciline karar vermişlerdir.

NUVO DRAGOS’ ın idaresi, bağımsız bölüm maliki sahiplerinin hak ve borçları işbu Yönetim Planı hükümlerine, Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki esaslara ve ilgili konulardaki Yüksek Mahkeme ve Yargıtay Kararlarına ve Medeni Kanuna tabidir. Ancak İşbu Yönetim Planının hiçbir hükmü Türk Medeni Kanunu Madde 2’de dürüstlük kuralına ve yukarıda yazılı ilkelere ters düşecek biçimde yorumlanamaz. Bu Yönetim Planı, ana taşınmazdaki bütün bağımsız bölüm maliklerini, intifa ve sükna hakkı sahiplerini ve bunlardan, satış, hibe, trampa ve sair yollardan pay ve hak iktisap edecek olan bütün yeni malik ve hak sahiplerini, bu bağımsız bölümlerde kira ile ikamet edenleri, bağımsız bölümlerde herhangi bir sebebe dayanarak oturan ve faydalananları da bağlar.

Bağımsız bölümlerini kiraya veren malik yahut intifa hakkı sahipleri kira sözleşmelerine, bu Yönetim Planı’na aykırı olan hiçbir hüküm koyamazlar. Blok yapıların ve bağımsız bölümlerin tahsis şeklini, niteliğini, cinsini değiştiremezler.

İKİNCİ BÖLÜM – ORTAK YERLER, ŞEYLER VE EKLENTİLER

MADDE 2 – ORTAK YERLER:

NUVO DRAGOS’ un bağımsız bölümlerine tahsis edilen eklenti ve işbu yönetim planı ve eklerinde belirtilen özel tahsis alanları ve şartları dışında, Kat Mülkiyeti Kanununun 4 ncü maddesinde sayılan yerler ile kat maliklerinin ortaklaşa kullanma, koruma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler, ile yollar, yolların özel aydınlatılması, oto parklar, bahçeler, çocuk bahçeleri ve şeyler de kat maliklerinin ortak yerleri olup bağımsız bölüm maliklerinin, sükna hakkı sahiplerinin ve kiracılarının ortak istifadesine arz olunmuştur.

Her blok yapının, binanın oturduğu saha dışında veya eklenti olarak münhasıran bir bağımsız bölümün kullanımına tahsis edilen bölümlerin dışında kalan, bahçe, temel ve ana duvarları, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarları, genel girişler, merdivenler, eklenti, olarak tasrih ve tescil edilmeyen bilumum sahanlık ve koridorlar, çatı örtüleri ve konstrüksiyonu, bacalar, bağlantı yolları, yönetim planında aksine hüküm yoksa açık otoparklar (ilgili bağımsız bölümlere yerinde tahsisi olunan açık otoparklar müstesna kabul edilir) , açık ve/veya kapalı havuzlar, dere , güneşlenme terası , çocuk oyun parkı, tenis, basketbol ve/veya voleybol ile diğer sosyal ve spor alanları, peyzaj alanları, NUVO DRAGOS’u çevreleyen duvarlar, NUVO DRAGOS (site) içi yollar gibi yerler ortak yerlerdir.

A blok altında bağımsız bölüm dükkanlarda Mal sahibi ve/veya ÖZDERİCİ GYO istediği takdirde dükkan bağımsız bölümlerinde, çocuk kulübü (kids club) ve/veya business lounge amaçlı kullanım tahsisi yapabilir. Ancak dükkanların Mal sahibinin ve/veya ÖZDERİCİ GYO uhdesindeki bağımsız bölümler olması dolayısı ile Mal sahibine ve/veya ÖZDERİCİ GYO isteği üzerine raiç aylık kira bedeli Site Yönetimi tarafından ödenmesi zorunludur.

A blok altında 2. bodrum kotunda NUVO DRAGOS’un çağdaş olarak idaresi için kullanılabilecek çamaşırhane, kuru temizleme mevcuttur ve buranın kullanımı ÖZDERİCİ GYO kontrolünde olacaktır. Projede aynı bölgede personel için ayrılmış olan soyunma odaları ve duşlar , örneğin ilkyardım amaçlı doktor odası veya farklı amaçlı bir yer olarak Özderici Gyo kontrolünde kullanılabilir.

Kamuya terk edilmiş de olsa tüm ortak alanların idaresi, işletimi, bakımı, onarımı, ve yönetimi, yeniden aydınlatılması veya tesis edilmesi ve çalışanların atanması yetkisi, yönetim masrafları işletme projesinde belirtilmek ve tüm bağımsız bölüm sakinlerine işletme avansı olarak yansıtılmak üzere NUVO DRAGOS Yönetimi tarafından gerçekleştirilecektir. Müşterek mülkiyete tabi kamuya terk edilmiş olanlar dahil tüm ortak yerlerde yapımcı firma tarafından yapılmış tüm imalat ve inşaatlara yönelik iyileştirme, değiştirme ve geliştirme faaliyetleri NUVO DRAGOS Yönetiminin teklifi ve yapımcı firmanın onayı ile kat malikleri kurulunda işletme bütçesi onaylandığı taktirde gerçekleşebilir.

Yukarıda sayılanların dışında kalan fakat NUVO DRAGOS’un ortak yeri mahiyetinde olan yerlerle, ana taşınmazın ortak yeri mahiyetinde olan yerlerde ortak yerlerdendir.

Çatı Katları:

Tüm kat maliklerinin müşterek mutabakatıyla, yönetim planı ile münhasıran bağımsız bölümlerin kullanım kısımları, A-B-C-D-E bloklarda bulunan çatı örtüsü ile çatı dubleksi olarak tahsisi edilmiş bağımsız bölümlerinin çatı katı alanları, çatı arası kullanım yönünden ortak yer addedilemez ve bu hüküm değiştirilemez. Değiştirilmesi halinde, bu alanları kullanan bağımsız bölümlerin, zarar ve değer kayıplarının tazmini esastır.

A Blokta blok yapı ortasında asansör sahanlığı yanında bina göbeğinde bulunan her 3 katta bir yapılmış kat bahçeler o bloğun ortak alanlarıdır,ama kullanımları sadece ilgili üç katın bağımsız bölüm sahipleri tarafından olur.

B-C-D Bloklarda 15. katta bulunan kuzey ve güney teras alanlar ilgili bloğun ortak alanlarıdır.

MADDE 3 – ORTAK ŞEYLER:

Blok yapının ana kanalları, genel elektrik tesisatları, genel giriş kapıları, umumi girişlerdeki mermerler, merdiven basamakları, korkuluk demir ve küpeşteleri, merdiven ve kapı otomatikleri ve bunlara ait tesisatlar ve bilumum tesisatları, kapılar, içme suyu, varsa kaynak kuyusu ve depoları, kirli ana su kolonları, rögarlar ve künkleri, künk kanalları, elektrik, su tesisatları, telefon, radyo ve televizyon için kurulan ortak şebeke ve antenleri, ışıklandırma sistemi, umumi antrelerdeki muhabere, yangın, alarm tesisat ve zilleri, damda mevcut her türlü gizli ve asma dereler, dikey yağmur boruları ve bilumum tesisatları, antenler, bahçe duvarları, bahçe kapıları, müşterek mülkiyete dahil, ortak şeylerdir.

MADDE 4 – KULLANIMA TAHSİS EDiLEN YERLER:

En üst (Çatı ve Teras Katları) Tahsisleri ile İlgili Haklar ve Yasaklar :

A Blokta bulunan ahşap oturtma çatıda, Mal sahibi ve/veya ÖZDERİCİ GYO dilerse yangın ve rüzgar riskleri nedeniyle teknik anlamda değişiklikler yapabilir.

A Blok 99.0 kotunda hava ve rüzgar muhalefetleri dolayısıyla atmosferik havalandırma yerine cihazlarla havalandırma, ısıtma, soğutma zorunluluğu olması nedeniyle, ayrıca bu cihazların projede bırakılan teknik mahallerde tespitlenmeleri zorunlulukları nedeniyle, A Blok 99.0 kotundaki teknik mahaller aynı kottaki ofise (259 no’lu bağımsız bölüme) ait olacak ve kullanılacaktır.Ayrıca 104.5 mt kotundaki yerlerde 259 nolu bağımsız bölümün kullanımına verilmiştir. Ayrıca tüm binanın çatı kısmının aynı kotta yer alması ve yangın yönetmelikleri koruma yükümlülüklerinde yangına karşı sorumluluk Mal sahibi ve/veya ÖZDERİCİ GYO uhdesinde olduğundan bu kattaki tüm bahçe ve teraslar, ofis olan 259 no’lu bağımsız bölüme kullanım hakkı olacak şekilde yönetim planında düzenlenmiştir. 259 nolu bağımsız bölümün eklentisi olan teknik teras çatı eklentisi projeye uygun olarak yangın güvenlik holünden sirkülasyonu sağlanacaktır.

A Blokta en üst 28. Katında 99.0 kotunda bulunan ofisin yanındaki (bahçe) terasının ve 104.5 mt deki terasın, ve diğer mütememmimlerinin (çay ocağı , teknik mahal ve teknik teras vs.) kullanımı 259 no’lu ofis bağımsız bölüm kat malikine aittir. Asansörlerden 27. katın üstüne sadece ofis bağımsız bölüm sahipleri, yetkilileri veya ilgili yetkililerin izin verdiği misafirler çıkabilir.27 katın üstüne asansörlerle sadece 259 nolu bağımsız bölüm sahipleri veya izin verdikleri şahıslar çıkabilir,kullanabilir. Onun dışında site sakinlerinin ortak kullanımına burası kapalıdır. Diğer malikler 99.0 kotundaki 28.katı malikin izni dışında kullanamazlar. 28.katın kullanımı hakkındaki izinler 259 no’lu ofis bağımsız bölüm maliki tarafından düzenlenebilir. 259 no’lu bağımsız bölüm sahibi arzu ederse bu mekanı business – lounge, kafeterya, restaurant vs. amaçlarla ticari olarak kullanabilir ve/veya bir işletmeye kiraya verebilir. 104.5 mt kotunda mevcut olan ahşap oturtma çatıda yangın riski nedeni ile ÖZDERİCİ GYO teknik değişiklikler yapabilir.

B-C-D Bloklarda 15. ve 16. katta 213,218 no’lu dubleks bağımsız bölümlerin önündeki teras + havuzlar(alternatif jakuziler) ve 213 ,218 nolu dubleks bağımsız bölümler için 15 kattaki duman bacası yanından başlayıp 16 .kat teras izi sınırına kadar olan yer 213 ve 218 nolu dairelerin teknik kullanımına dahil edilmiştir.Ayrıca burada mevcut olan ahşap oturtma çatı ile ilgili alan yangın riski nedeniyle ÖZDERİCİ GYO tarafından değişiklik yapılabilir 17. Kat ve çatı arası dubleks 223-225 no’lu bağımsız bölümlerin çatı + teras+ bahçe+ havuzları(alternatif jakuziler)+ teras çatılar ilgili bölümün önündeki daireye aittir.Yine 17. Kat ve çatı arası dubleks 224-226 no’lu bağımsız bölümlerin önündeki teras+ bahçe + havuzlarının(alternatif jakuzileri) kullanımları ilgili (kendi) bağımsız bölümlerine aittir.

B-C-D Bloklarda çatı katlarındaki teknik mahaller yanındaki dairelerin kullanım hakkı ile E Blokta 62,63 no’lu bağımsız bölümlerin yanındaki teknik mahallerin kullanım hakkı ilgili bağımsız bölümlere aittir.

B-C-D Bloklarda 225 ve 223 no’lu bağımsız bölümlerde 17. Katta mutfak yanı teknik mahalleri ilgili bağımsız bölümlerin havalandırma, ısıtma, soğutma cihazları için ayrılmıştır.Ayrıca burada bulunan teraslarda ilgili dairenin kullanımına verilmiştir. Bu teknik mahallerde , diğer bağımsız sahipleri hiçbir şekilde kullanım talebinde bulunamazlar. Sadece ilgili (225 ve 223 no’lu dubleks ) bağımsız bölümlerin kullanımına ayrılmıştır. Burada bulunan M1 ve yangın ve servis merdiveni kapısı 223 nolu dairenin kontrolünde olacaktır.(Yangın acil çıkışı itibariyle)

B-C-D Bloklarda 17. Kattaki çatı arasındaki dubleks olan 223 ve 225 no’lu daire sınırlarında bulunan çatı araları mahalleri ve teras çatılar, mimaride dıştan girme imkanı olmadığı için zorunlu olarak 223 ve 225 no’lu dairelerin kullanımına dahil edilmiştir. Bu daire sahipleri havalandırma, ısıtma, soğutma amaçlı cihazları için isterlerse bu çatı arası mahallerini kullanma hakkına sahiptir. Diğer bağımsız bölüm sahipleri bu konuları aynen kabul etmişlerdir. Bu dairelerin önündeki terasları sadece ilgili daireler kullanabilirler. Buradaki galeri boşluklarında konulacak cihazlarla alakalı teknik kapatmalar yapılabilir.

B-C-D Bloklarda 17.katta ve çatı arası dubleks 224 ve 226 no’lu bağımsız bölümlere komşu teknik mahaller ilgili bağımsız bölümlerin havalandırma, ısıtma, soğutma cihazları için ayrılmıştır. Bu teknik mahallerde diğer bağımsız bölüm sahipleri hiçbir şekilde kullanım talebinde bulunamazlar. Sadece ilgili (224 ve 226 no’lu ) bağımsız bölümlerin kullanımına ayrılmıştır. Bu dairelerin yanındaki terasları sadece ilgili daireler kullanabilirler.

E Blokta 7. ve 8. Katta 60 ve 62 no’lu bağımsız bölümlerin sahibi aynı kişi olması halinde 7. Katta bulunan 60 no’lu dairenin girişindeki M9 merdiveni 60 ve 62 no’lu bağımsız bölümlere müstakil olarak tahsis edilecektir. Mimariden dolayı bu durum tüm bağımsız bölüm sahipleri tarafından aynen kabul edilmiştir.

E Blokta 7. ve 8. Katta 61 ve 63 no’lu bağımsız bölümlerin sahibi aynı kişi olması halinde 7. Katta bulunan 61 no’lu dairenin girişindeki M10 merdiveni 61 ve 63 no’lu bağımsız bölümlere müstakil olarak tahsis edilecektir. Mimariden dolayı bu durum tüm bağımsız bölüm sahipleri tarafından aynen kabul edilmiştir.

E Blok 7.katta bulunan 60 ve 61 no’lu dairelerin önündeki havuz platformu – havuz ve teras ilgili bağımsız bölümlerine aittir.

E Blokta 60 ile 62 ve 61 ile 63 no’lu daireler arzu ederlerse dubleks şeklinde birleşebilirler.

E Blokta 6. ve 7. Katta bulunan dubleks 56 ve 58 no’lu dairelerin önündeki havuz platformu –havuz ve teras kullanımı ilgili daireler ile ilgilidir. Bunları sadece ilgili daireler kullanabilirler.

E Blokta 8.kat 62 no’lu bağımsız bölüm girişi önü teknik mahal (projede 816 no ile gösterilmiş olan) kullanımı havalandırma, ısıtma, soğutma üniteleri konulması ve kullanımı için ilgili daireye bırakılmıştır.Diğer bağımsız bölüm sahipleri hiçbir şekilde bu teknik mahali kullanamazlar. Bu hususu aynen kabul etmişlerdir. Buradaki yangın koridoruna çıkış kapıları daire sahibi kontrolünde olacaktır .Ayrıca teknik odalardan dairelere kontrol amaçlı giriş kapısı açılabilecektir.

E Blokta 8.kat 63 no’lu bağımsız bölüm girişi önü teknik mahal (projede 817 no ile gösterilmiş olan) kullanımı havalandırma, ısıtma, soğutma üniteleri konulması ve kullanımı için ilgili daireye bırakılmıştır.Diğer bağımsız bölüm sahipleri hiçbir şekilde bu teknik mahali kullanamazlar. Bu hususu aynen kabul etmişlerdir. . Buradaki yangın koridoruna çıkış kapıları daire sahibi kontrolünde olacaktır .Ayrıca teknik odalardan dairelere kontrol amaçlı giriş kapısı açılabilecektir.

E Blok 8.kat teras çatı, mimaride üzerinde gezilemeyen çatı olarak belirlendiği için sadece 62 no’lu ve 63 no’lu bağımsız bölüm sahipleri kontrol ve bakım amaçlı terası kullanabilir. Diğer bağımsız bölüm sahipleri bu hususu aynen kabul etmişlerdir.

E Blok 8.kat 62 no’lu bağımsız bölüm yanındaki (projede 822 no ile gösterilmiş olan) depo, ilgili daire sahibinin kullanımına tahsis edilmiştir. Diğer bağımsız bölüm sahipleri bu hususu aynen kabul etmişlerdir.

E Blok 8.kat 63 no’lu bağımsız bölüm yanındaki (projede 821 no ile gösterilmiş olan) depo, ilgili daire sahibinin kullanımına tahsis edilmiştir. Diğer bağımsız bölüm sahipleri bu hususu aynen kabul etmişlerdir.

Blok yapıda bağımsız bölümü bulunan sair malikler çatı arasının ve burada bulunan şeylerin, en üst kattaki ve yukarıda sayılan katlardaki teras ve havuzların tasarrufu haklarından, en üst katta yer alan bağımsız bölümlerin malikleri lehine gayrikabilirücu, kat’ i olarak feragat etmişlerdir. Belirtilen bağımsız bölümlerde çatı alanlarının, havuz ve terasların tamamının tasarrufu tüm bağımsız bölüm maliklerinin ittifakla kabulü ve taahhüdü ile yukarıda belirtilen katlardaki bağımsız bölümlere tahsis edilmiştir. Bu alanlar ortak alan, bu şeyler de ortak şey addedilemez.

Yine bu yönetim planı ile bağımsız bölümlere tahsis edilen havuz ve terasları, bu alanlardaki inşaa edilmiş olan tüm şeyler ve mekanlar sadece bu bağımsız bölümlerce kullanılacaktır.

Havuz ve kat bahçesi kullanımına sahip dairelerde alt katlara olabilecek tüm zarar, ziyan ve problemlerin çözümü ilgili dairelere aittir. Ayrıca havuz yerine jakuzi tercih edilebilir. Bu konuda ilgili bağımsız bölüm sahipleri tercih kullanabilirler..

A Blok Bodrum Katları, A Blok Otopark Katı, 1 ve 2. katlarıTahsisleri İle İlgili Haklar ve Yasaklar :

A Blok 28 kat 259 no’lu yerin bağımsız bölüm sahibi A blok altında 1. Bodrum kat garajında, hepsi bir arada olmak üzere ve gereğinde ilgili kat maliki tarafından seperasyon yapılabilecek şekilde 27 araçlık kapalı otopark yeri ayrılmıştır.Yeri ve şekli ve bulunduğu Kat durumu hiçbir şekilde değiştirilemez.

A Blok altındaki 5 ve 6 no’lu dükkanların (264 ve 265 no’lu bağımsız bölümler) 1. Bodrum kat ile mevcut olan otopark bağlantıları nedeniyle bu dükkanlara ait otopark sayısı ve yeri yönetim planının eki olan otopark dağılım listesinde belirlenmiştir. Buna göre bu yönetim planının eki olan otopark dağılım listesinde yer alan otoparklara göre 5 ve 6 no’lu ( 264 ve 265 no’lu bağımsız bölümler) dükkan sahipleri ilgili otoparkların kullanıcısı olacaklardır. Yine dükkan otopark müstakil bağlantıları olması dolayısıyla güvenlikleri için kendi otopark bölümlerini, seperasyon yapabileceklerdir. Diğer bağımsız bölüm sahipleri 5 ve 6 no’lu (264 ve 265 no’lu bağımsız bölümler ) dükkanlara bırakılan otoparklarının kullanımından feragat etmiştir. Zemin kattaki 5 ve 6 no’lu dükkanların (264 ve 265 no’lu bağımsız bölümler)kullanıcıları Özderici Gyo nun belirlediği otopark sayısı kadar alanı ayrılmış kapalı otopark yapabilir ve araçlarıyla müstakil giriş –çıkış yapabilirler.

A Blok 1.katta 4.50 m kotundaki tesisat kat planında ( zemin ve dükkan katlarında) mimaride bırakılan asma tavan içi teknik hacimlerde, sadece iletim tesisat ve yangın boruları geçirilebileceğinden, o hacim içinde havalandırma, ısıtma, soğutma cihazları ağırlıkları nedeniyle asma tavan döşemesine tespitlenemeyeceğinden dolayı Mal sahibi ve/veya ÖZDERİCİ GYO asma tavan içi teknik hacim kısımlarında her türlü teknik değişiklikleri yapabilir. Asma tavan yüksekliğini ayarlayabilir.

Ayrıca ilgili mahallerde dış pencere açılması ve havalandırılması düşünülmediğinden havalandırma, ısıtma, soğutma cihazları teknik mahallere konulacaktır. Bu katlardaki tüm teknik mahaller dükkanlara ait olacaktır. Diğer bağımsız bölüm sahipleri, buradaki teknik mahallerle ilgili hiçbir talepte bulunamazlar.

A blok birinci kattaki teknik mahallerin kontrolü Özderici Gyo nun kontrolündedir.Özderici Gyo A blok 1. Kattaki teknik odaların dağılımını dükkan sahiplerine istediği şekilde yapabilir.

Bahçe Katları ( Zemin ve Bodrum Katlarda) ve Bahçe Alanı Tahsisleri ile İlgili Haklar ve Yasaklar:

A blokta 8 mt kotundaki ortak teras alanları bu katta bulunan 1-2-3-4-5- 6-7-8-9-10-11-12 ve 13 nolu bağımsız bölüm sahiplerinin kendi separasyon alanlarındaki yeşil alanları kullanabilirler ve bu yerler kendilerine özel kullanım alanı olarak tahsis edilmiştir.Bu alanların sınırları Özderici Gyo tarafından belirlenecektir. Gerekirse Özderici Gyo yangın riski nedeniyle ahşap oturtma çatı üzerinde teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

B-C-D bloklarda zemin katındaki (kotunda) bağımsız bölümlerin önünde bulunan teras alanları kullanım hakkı ilgili bağımsız bölümlere (2.-3.-4.-5.-6.-7. bağımsız bölümlere) aittir .Teras sınırlarındaki alüminyum korkuluklar kaldırılıp ,bahçelere sınır ihlali yapılamaz.

E blokta 1. Bodrum katında dubleks 1-2-3-4 ve 5 nolu bağımsız bölümler ve zemin katında dubleks 6-7-8-9 ve 10 nolu dairelerin önünde teraslar mevcut olup, bu dairelerin teras ve bahçe (bahçe terası) kullanım hakları mevcuttur. Yine E blokta 1. bodrum kattaki 1-2-3-4-5 nolu bağımsız bölümler önündeki ve ilgili bağımsız bölümlerin girişlerinin önünde, yangın güvenlik holü yanındaki depoların kullanımı yine ilgili bağımsız bölümlere aittir.

Yangın güvenlik holleri kapıları daire sahibi kontrolünde olacaktır.

B-C-D Bloklarda bulunan kat bahçeleri tavanları yangın riski nedeniyle kapatılmış olup,hiçbir şekilde kaldırılamaz ve açılamaz. Dolaysıyla katbahçesi yan sınırları da yangın riski nedeniyle yangına dayanıklı cam duvarlarla kapatılmış olup hiçbir şekilde kaldıralamaz. Ortak alanlardaki kat bahçesi kullanımı Özderici Gyo’ya aittir ve site yönetimi yararına kullanacaktır.

Ayrıca A –B-C-D ve E Bloklarda 1. Bodrum katlarda yapılmış olan otomasyon odaları kontrolü Özderici Gyo’ya aittir.

Yukarıda sözü edilen zemin ve bodrum kat teras ve bahçe (bahçe terası) bakım ve onarım masrafları ilgili bağımsız bölümlere ait olacak ve bağımsız bölümler kendi önlerindeki alanları kullanacaklardır. Bu bağımsız bölümler yan komşularının bağımsız bölüm önlerindeki alanlarını kullanamayacaklar , kendi bağımsız bölümlerinin sınırlarını esas almak kaydı ile kullanacaklardır. Kendilerine bahçe alanı tahsis edilen bağımsız bölümler bu alanlara inşaat ve imalat yapamazlar. Sınırlarını kagir duvar,çit, parapet duvar, paravan veya bunlara benzer dikey sınırlama yapan herhangi bir malzeme ile çeviremezler. Bu bahçe terasların bakım ve onarımı mimari estetiğin korunması amacı ile NUVO DRAGOS’un yönetimi tarafından yapılacak bedeli ilgili maliklere dağıtılacaktır.

Bağımsız bölümler önündeki bahçe teraslar bahçe kat bağımsız bölüm malikinin kullanımına tahsis edilmiştir. Diğer kat malikleri söz konusu alanda sürekli veya geçici hiç bir tasarrufta ( örnek olarak, barbekü, çocuk oyun alanı, ortak yeşil alan, vs) bulunamazlar. Diğer bağımsız bölümler bu alanın ortak alan olduğundan bahisle kendilerinin de tasarruf edeceğini öne sürerek bu bağımsız bölümlerin bahçe kullanımlarına tahsis edilen alanlarından istifadesini engelleyemezler ve kendileri de bu alanların ortak yer olduğu veya ortak şeyler barındırdığı gerekçesiyle yararlanmayı talep edemezler. Bu alanlar tahsis edilen bağımsız bölümlerce betonla kaplanmış alan hariç yeşertilmiş, bitkilendirilmiş, temiz halde ve münhasıran gerçek yada yapay bahçe olarak kullanılır.

Bu yönetim planında belirtilen şekilde bahçe kullanım hakkı tahsis edilen bağımsız bölüm malikleri; kendilerine tahsis edilen bahçe alanlarında, blok yapı ve ana taşınmazlarla ilgili sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, kablolu veya uydu yayın hattı, doğalgaz ile ilgili altyapı tesisatı vb. var ise, bu birimlerde olabilecek bakım, arıza, tamir, kontrol gibi faaliyetlere engel olamaz. Bakım, onarım, kontrol arıza gibi amaçlarla yapılan müdahalelerde bahçe alanındaki döşeme kaplamasına zarar verilmesi halinde bu zarar NUVO DRAGOS Yönetimince karşılanır.

Bağımsız Bölümlerin, Bahçe Alanlarının ve Sınırlarının Kesinliği :

Bu yönetim planında yazılı bulunan veya belediyede kayıtlı bulunan mimari planın gösterdiği, bağımsız bölümlerin, bağımsız bölümlerin bitişiğindeki bahçe alanlarının, ve ilgili planda belirtilen sair diğer alanların sınırları kesindir. Buradaki bağımsız bölüm sınırlarına, tasarruf edilen alanlara fazlalık, ortak yer, ortak şey vs… adlarla itiraz edilemez, tashihi, tadili, takyidi istenemez. Aksi halde değişiklik kararına konu olan bağımsız bölümün(lerin) malikleri lehine uygulanan tazminat hükümleri sınırları değişerek zarar gören diğer bağımsız bölüm malikleri lehine de uygulanır.

Üst Katlarda Bulunan Teras Bahçe Alanı Kullanımları ( Kat Bahçeleri) :

Bağımsız bölümlere tahsis olunan ve projede bahçe olarak geçen kat bahçelerinin fiili kullanımı ve rahatlığı açısından seramik teras yada yeşil suni çim halı şeklinde imal edilmesi ve kullanılması mümkündür. Bu kat bahçelerinde saksı bitkiler haricinde bitkilendirme mümkün değildir..

Bağımsız Bölümlerden Geçen Ortak Tesisata İlişkin veya Tesisatın Bağımsız Bölümüne Ait Kısımlar:

Kat malikleri özel mülkiyet gereği kendilerine tahsisli bulunan alanlardan geçen elektrik, temiz ve atık su, doğalgaz, telefon, Tv ve data yayını ve her türlü muhabere, alarm ve ikaz sistemlerine ait hat veya toprak üstü ekipmanlarının maliki oldukları veya kullanımlarına tahsis edildikleri alanlardan uzaklaştırılmasını talep edemezler ileride siteye sağlanacak ortak hizmetler ile ilgili olabilecek bu tür kullanımlara muvafakat ettiklerini ve yukarıda bahsedilen unsurlardan çıkabilecek arızaların giderilmesi, bakım, kontrol ve bunlar gibi amaçlarla yapılacak çalışmalara engel olmayacaklarını, diğer kat malikleri lehine bilakabili rücu beyan ederler. Ortak arızaların giderilmesi için yapılacak çalışmalar sonucu tahrip olabilecek alanlar ilgili kat maliki lehine eski durumuna getirilerek, yapılan tüm masraflar NUVO DRAGOS Yönetiminin ortak bütçesinden karşılanır.

Bütün bu ortak alanlardaki kullanılacak olan ortak tesisat yerlerinin ve sistemlerinin belirleme yetkisi 10 yıl boyunca Özderici Gyo’ya aittir. Bütün bağımsız bölüm sahipleri bu kararlara uyacaktır.

Tahsis Edilmiş Açık Otoparklardan Yararlanılamaması

Kapalı otopark sahibi kat malikleri,yönetim planı eki olan otopark dağılım listesinde belirtildiği gibi, misafir otomobil, araba ve araçlar ile sosyal tesis işletimi için gelen araçlar, ticari araçlar sitede yerinde malikleri kullanımına tahsis edilmiş açık otoparklardan yararlanamazlar.

A blok dükkanlarının yanında ve önünde bulunan açık otopark alanları otopark dağılım listesine göre A Blok dükkan sahiplerine, F blok kendi bağımsız bölüm dükkanların önünde ayrılmış olan 9 araçlık açık otopark alanı F blok dükkan sahiplerine tahsis edilmiştir. Diğer bağımsız bölüm malik, sakin ve misafirleri bu otoparklardan faydalanamazlar.

Yönetim Planı İle Yapılan Tahsis ve Atamaların Değiştirilemeyeceği Hükmü :

32/2 pafta , 1684 ada , 22 no’lu parsel A, B, C, D, E, F bloklar olarak adlandırılmıştır. Bu yönetim planı ile kimi bağımsız bölümlere tahsis ve atamalar yapılmıştır. Yönetim planının bu tahsis ve atamalara ilişkin hükümleri, tahsis ve atama yapılan bağımsız bölümlerin rızası ve muvaffakatı olmadan değiştirilemez.

NUVO DRAGOS bağımsız bölüm malikleri, bağımsız bölümünün veya bölümlerinin bulunduğu, 22 no.lu NUVO DRAGOS parselinin bünyesindeki, ortak alanların bir kısmının her ne kadar ortak kullanıma ait olmasına rağmen, iş bu yönetim planı ile bağımsız bölüm sahiplerinin müstakil, tahsisli kullanımına özel olarak ayrılmış olduğunu, bağımsız bölüm sahiplerince imzalanmış veya imzalanacak olan vaziyet planında ayrılan yerlerin geçerliliğini ve ileriye dönük olarak, ayrılan yere “her ne sebeple olursa olsun itiraz etmemeyi, başkalarına ayrılan yerlerde de hiçbir hak talep etmemeyi peşinen kabul, taahhüt ve beyan ederler . Malikler bağımsız bölümlerinin dışında kalan alanlarda yatırımcı ve yapımcı ÖZDERİCİ GYO’un ileriye dönük, teknik idari nedenlerden dolayı değişiklik yapabilme hakkına sahip olduğunu ve bu değişikliklere itiraz etmeyeceğini, peşinen ve gayrikabili rücu olarak, kabul ve taahhüt ederler. Aynı şekilde bu maddede ve işbu yönetim planının diğer maddelerinde adı geçen tüm özel ve/veya genel kullanıma verilen tahsisler; bağımsız bölümler satış veya diğer yollar ile el değiştirse dahi yeni maliklerce değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez ve şikayete konu edilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – KAT MALİKLERİ İLE KAT İRTİFAK HAKKI SAHİPLERİNİN HAKLARI , HAKLAR ÜZERİNDEKİ SINIRLAMALAR ve YASAKLAR

MADDE 5 – KENDİLERİNE TAHSİS EDİLEN BÖLÜMLER ÜZERİNDE:

İrtifak hakkı sahipleri ve kat malikleri kendilerine tahsis edilen bağımsız bölümler üzerinde, bu Yönetim Planının ilgili hükümleri saklı kalmak kaydı ile, sözleşmelerle beraber Medeni Kanunu’nun ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nun tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.

Kat malikleri ve irtifak hakkı sahipleri Belediye nizamlarına, ana yapının dış estetiğine, bina statik sistemine zarar vermemek, NUVO DRAGOS’un genel mimarisine sıhhi tesisat ve projelerine aykırı olmamak diğer paydaşların zarar ve ziyanlarına meydan vermemek, kullanma haklarını ihlal etmemek ve işbu Yönetim planının 8.2 maddesinde sayılan konuların dışında kalmak kaydı ve yapılacak masrafların tamamı kendisine ait olmak şartıyla, kendi tasarruf sınırları içinde, diledikleri değişiklik ve yenilikleri yapmakta, tamamen serbesttir. Ancak bu serbestlik kat malikinin bağımsız bölümünü yapımcı şirketten teslim almasından sonra başlar. Bu husus bütün bağımsız bölümler için muteber olup, diğer paydaşlar, bu tarz değişikliklere itiraz edemezler. İşbu Yönetim Planı ile gerekli paydaş muvafakati verilmiş addolunur. Dış estetik kararları NUVO DRAGOS’un proje müellifi yapımcısı olan ÖZDERİCİ GYO ‘na aittir.

Parsel üzerindeki A Blok kullanış ve fonksiyon olarak dükkan ticaret sahaları, 2 ile 11.katlar arası ev-ofis kullanımına uygun, mesken-Residenceler, 12 ile 27. Katlar arası ev kullanımına uygun mesken-Residenceler, ve 1 adet ofis işyerinden oluşur. A Blok kat malikleri bağımsız bölümlerini mesken ve residence olarak kullanabilecekleri gibi ev-ofis olarak kullanılma imkanı olan A Blok 2 ile11. katlar arası bağımsız bölümlerinde işyeri açılabilir ve işyerine kiraya verilebilir. Ancak ÖZDERİCİ GYO isterse, yönetim kararı ileA Bloktaki 2ile11. Katlar arası ev-ofis uygulaması gibi A Blok 12 ile 27. Kat arası mesken-Residence kullanımına uygun olan konutları ev-ofis kullamına çevirebilir.Bu yetki sadece ÖZDERİCİ GYO’dadır. Ancak A Blok ev-ofislerinde açılacak işyerleri ile ilgili olarak 12.3) maddesindeki sınırlamalar geçerli olup, 12.1) maddesinde ev-ofis kullanımına uygun bağımsız bölümlerle ilgili açıklama yapılmıştır.

A Blokta zemin kat 5ve6no’lu dükkanmalikleri (264 ve 265 no’lubağımsız bölüm) ve F Blok dükkan maliki, dükkan kullanımına uygun bağımsız bölümlerinden merdiven ile bodrum katına ulaşabilirler ve depo olarak kullandıkları bu alanları kendilerine iş bu yönetim planı eki olan otopark planına göre kendi bağımsız bölümlerine ayrılmış otopark alanları ile birleştirebilirler.

F Blok süs havuzları makine dairesi yönetimi F blok sahibine aittir.

A-B-C-D ve –E Bloklarda klima yerleri belirli olduğundan ve altyapı hatları ona uygun olarak çekildiğinden klima dış unite yerleri değiştirelemez.

MADDE 6 – ORTAK YERLER ÜZERİNDE:

Kat malikleri, Kat Mülkiyeti Kanunu ve işbu Yönetim Planında belirtilen ortak yerlere, Medeni Kanunun müşterek mülkiyet hükümlerine göre, malik olurlar ve bu yerlerden kanun, sözleşme ve yönetim planı hükümlerine göre aşağıda gösterilen sınırlamalara riayet etmek şartıyla faydalanma hakkına sahiptirler.

Kat malikleri, yukarıdaki 2. ve 3. ncü maddede belirtilen ortak yerlerin bakım ve temizliğine, korunmasına itina göstermeye ve ana taşınmazın güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.

Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin yazılı rızası olmadıkça NUVO DRAGOS’un ve bloklarının ortak yerlerinde inşaat,onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak kat maliklerinin kurullarda istediği inşaat,onarım ve tesisler , yenilik ve ilaveler için KMK’nın 42. ve 43. maddeleri ile iş bu yönetim planının 8.2.b) maddesi geçerlidir. Ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun NUVO DRAGOS’a veya bağımsız bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya toplu yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde toplu yapıya zarar verecek nitelikte onarım,tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile toplu yapıya zarar vermeyecek onarım,tesis veya değişiklik yapılabilir.

Her kat maliki NUVO DRAGOS’a ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı, diğer kat maliklerine karşı sorumludur.

Bağımsız bölüm malikleri, irtifak hakkı sahipleri, kiracıları intifa veya sükna hakkı sahipleri yahut bunların geçici veya devamlı misafirleri;

6.1) Blok yapıları dışında kalan bahçenin hiçbir yerine otopark olarak tahsis edilen alanlar hariç- hiçbir şekil ve surette otomobil, araba bırakamazlar, park edemezler. Yine her kat maliki NUVO DRAGOS Yönetim Planı ve Kat Malikleri Kurulunca kendilerine ayrılan yerler dışındaki ortak yerlere, hiçbir şey bırakamazlar ve otomobil ile arabalarını park edemezler, adam barındıramazlar.

6.2) Ortak yerlerde ve herhangi bir bağımsız bölüme tahsisli mahallerde -tahsis edilen bağımsız bölüm maliki hariç- proje müellifi olan ÖZDERİCİ GYO ‘nun muvafakati olmadan herhangi bir tadilat veya ilave yapamazlar.

6.3) Tüm bağımsız bölüm malikleri hariçten görülecek şekilde hiçbir şekilde, dış cephelere, balkonlara, ana girişe, kat aralarındaki boşluklara, çatıya, kendi bağımsız bölümlerinin camlarına, içeriden ve dışarıdan, kendileri veya emlakçılar tarafından kiralık, satılık vs. gibi hiçbir yazı, pano, ilan, bayrak, flama, süs ve binaların dış görünümünü bozacak bir şekil, eşya asamazlar, tabela koyamazlar, direk ve benzerlerini dikemezler. Bu hususlardaki bazı bölüm maliklerinin özel durumları aşağıda sıralanmıştır. Malikler bu maddede sayılanların dışında ( A Blok dükkan, F Blok ve A Blok 259 no’lu bağımsız bölümler hariç ) diğer tüm blokların dış cephesinde hiç bir yere ilan veya benzeri tanıtıcı işaret, pano,tabela vb bulunduramaz, koyamaz.

A blok dükkan, F blok dükkan ve A Blok 259 no’lu bağımsız bölüm malikleri dışında kalan tüm A blok malikleri dahil olmak üzere hiçbir blok maliki bina dış cephesine tabela vs. asamaz, yukarıda sayılanları yapamaz. Ancak A Blok malikleri A Blok ana lobisine yapımcı Özderici GYO tarafından onaylanan dizayn ve boyutlarda olmak üzere yönetim tarafından yaptırılan ve her bağımsız bölümün yer alabileceği tabela sisteminden faydalanabilirler. Bu tabela sistemi cinsi, teknolojisi, ebatları, biçimi, malzemesi ve dizaynı yönetim tarafından hazırlanarak Özderici GYO’ya onaylatılacaktır. A Blok dış cephesindeki ÖZDERİCİ GYO yazısı hiç bir şekilde kaldıralamaz,gece ışıklandırılması iptal edilemez,rengi ve şekli değiştirilemez. Ayrıca F blok yanındaki duvardaki Özderici GYO yazısıda aynı şekilde kalacaktır,hiç bir şekilde kaldırılamaz ve gece ışıklandırılması ve şekli Özderici Gyo nun isteği dışında değiştirelemez.

Yine Ayrıca, A Blok dükkan, A Blok 259 no’lu bölüm ve F Blok dükkan malikleri bina dış konturları içinde dış cephesini engeller şekilde kaldırım üstüne veya bina yakın çevresine, müellif ve yönetimin izni olmadan , belediyeden izin alarak dahi, pano, reklam tabelası ve benzerlerini diktiremez, bulunduramaz. Aksi davranışta NUVO DRAGOS Yönetimi veya Özderici GYO müdahale ederek kaldırılması hakkına sahiptir.

6.4) Kat malikleri proje müellifi ve yatırımcı Özderici GYO tarafından yazılı olarak duyurulmuş ortak proje ve onay verilmedikçe açık teras ve balkonları camlama dahil olmak üzere sabit veya toplanan camekan ,kış bahçesi ve diğer biçimlerde kapatamazlar , veranda şekline sokamazlar. Yine kat malikleri kendi bloklarının dış cephesine panjur koyamazlar. Sadece bahçe ve giriş katları estetik ve koruma amaçlı kepenk yapılması Özderici Gyo ‘nun belirliyeceği renk ve izne tabii olacaktır

6.5) Proje müellifi olan ÖZDERİCİ GYO ve NUVO DRAGOS Yönetiminin yazılı olarak uygun gördüğü veya NUVO DRAGOS Yönetimince konulan yerler dışında herhangi bir yere (hiçbir şekilde, çatıya, balkonlara, dış cepheye, bahçe alanlarına veya buna benzer yerlere…) klima dış ünitesi, uydu anten, çanak, telsiz antenleri, TV antenleri veya diğer herhangi bir cisim, eşya veya bunlara benzer herhangi bir ekipmanı bağımsız veya ek olarak ya da müştereken monte edemezler. Ancak, bloklarda, gerektiğinde NUVO DRAGOS Yönetimi’nin yazılı muvafakatı ile uygun göreceği yer ve şekilde, ortak anten, klima ve havalandırma sistemi kurulabilir. Yazılı olarak izin verilen yerler de dahil olmak üzere herhangi kat maliki veya kiracının bu sayılanları dış cepheye monte edilmesi sonucu tüm yasal haklar saklı kalmak şartı ile ilgili malik veya kiracının binanın dış cephe izolasyonuna, sıvaya, boyaya veya herhangi bir mimari unsura yada başka bir bağımsız bölüm malikine diğer ortak alanlara vereceği zararlar, buna sebebiyet veren bağımsız bölüm maliki tarafından karşılanır. Bununla beraber izin verilmeyen alanlara monte edilen her unsurun sökülmesi ve ilgili alanın eski haline getirilmesi görevi NUVO DRAGOS Yönetimi’ne aittir.

6.6) Bağımsız Bölüm malikleri toplu yapı ve blok yapıların mimari estetiğine, dayanıklık ve metanetine zarar verebilecek herhangi bir harekette veya tadilatta bulunamaz. Ortak kısımlardan olan bölme ve duvarlardan pencere ve kapı açamazlar. Koridor, merdiven ve sahanlıklarda çöp tenekesi, motorsiklet, bisiklet, çocuk arabası, odun ve kömür sandıkları ve benzeri eşyaları bulunduramazlar. Bağımsız bölümlere ait çöpler behemahal plastik veya çevreci çözünen torbalar içinde alınır. Kat malikleri bağımsız bölümlerine ait çöplerin toplanması sırasında bağlı bulunan yerel yönetimin ve /veya Nuvo Dragos Yönetiminin atık yönetimi ile ilgili kurallarına uymakla yükümlüdürler.

6.7) Kat malikleri arabalarını (otomobil) park ederken kendi bağımsız bölümlerine yönetim planı eki olan otopark dağılım listesi ile tahsis edilmiş ve ayrılmış bulunan kapalı otopark park yerlerini kullanacaklar ve bunlar dışında başka bağımsız bölümlerin otopark yerlerine veya ortak alan olan geçiş yollarına park etmeyeceklerdir. Kendi park yerleri de dahil olmak üzere park alanını kullanırken, başka maliklerin kullanımına mani olmayacaklar, park yerlerinin önüne, çıkışlarına ve geçiş güzergahlarına park etmeyecek ve NUVO DRAGOS Yönetimi’nin alacağı kararlara aynen uyacaklardır. Kat malikleri başka maliklerin otopark yerlerini işgal edemez. Yönetim planı eki ile tahsis edilmiş daire büyüklüklerine göre değişen sayıdaki otopark yerleri için kat malikleri konum, genişlik, sayı , park yönü ve aynı bağımsız bölümün araçlarının arka arkaya parkı vs. ile ilgili olarak herhangi bir itirazda bulunamaz , NUVO DRAGOS Yönetimi’ne ve NUVO DRAGOS kat malikleri kurullarına değiştirilmesini teklif edemezler. A Blok 5 ve 6 no’lu dükkan (264 ve 265 no’lu bağımsız bölüm) ve F Blok haricinde otopark alanlarında araçlarından başka eşya, dolap, cisim , malzeme bulunduramazlar, bulundurdukları taktirde ilk uyarının ardından yönetim tarafından kaldırılmasına mani olamazlar.

Kat maliklerine tahsis edilen otopark, ekli otopark mahalli paylaşma listesinde ve şemada gösterilmiş olup bunların kullanımı veya yerleri hiçbir şekilde değiştirilemez. Kat malikleri otoparka bırakacakları otoların plaka numaralarını güvenlik için NUVO DRAGOS yönetimine verir. Otolar değiştirildiğinde NUVO DRAGOS yönetimine haber verilir.

A Blok yapısındaki ev-ofis kullanımına uygun residence -konut dairelerin misafir yoğunluğu göz önüne alınarak NUVO DRAGOS yönetimi bu blok maliklerinin otopark alanlarının ve misafirler için ayrılan “Misafir Araba Otopark” ‘ının daha düzenli, verimli, güvenli kullanılmasını sağlamak ve diğer maliklerin rahatsız olmasını önlemek maksadıyla vale-parking sistemi kurabilir, A blok otopark mevki için özel yönlendirmeler ve sınırlandırmalar koyabilir, otoparkı uygun mimari unsurlarla ayırarak, özel kartlarla çalışan bariyerler koyabilir. A blok yapısındaki tüm malik, kiracı ve misafirleri bu uygulamalara riayet etmek mecburiyetindedir.

6.8) Kapalı otopark alanında uygun bir bölgede ayrılmış olan ve sadece misafir araçların kullanımına sunulmuş olan “Misafir Araba Otopark” sahasına giriş NUVO DRAGOS Yönetimi tarafından kurulacak olan kartlı sistemle sağlanacak olup, bu kartlar sadece kat maliklerinin misafirlerinin girişi sırasında kendilerine teslim edecek ve maksimum 24 saat ücretsiz park imkanı sağlayacaktır. 24 saati geçen parklamalarda Maltepe İlçesinde faaliyet gösteren özel şahıs ve şirketlere ait kapalı otoparklarda uygulanan “En Yüksek Tarife’den” az olmamak kaydı ile NUVO DRAGOS Yönetimi tarafından belirlenecek ücret tarifesi geçerli olacaktır. “Misafir Araba Otopark” sahasından NUVO DRAGOS Yönetimi’nin misafirleri ve profesyonel çalışanları da faydalanabilecektir. Ancak hiçbir şekilde geçici süre dahi olsa kat malikleri kendi araçlarının park imkanı verilmesini talep dahi edemezler. “Misafir Araba Otopark” sahasının gerçek kullanılma amacının dışında kullanılmasının yaratacağı rahatsızlıklara engel olmak amacı ile NUVO DRAGOS Yönetimi bu maddede yazılanlar dışında yeni kurallar ve yönetmelikler yayınlayabilir.

6.9) Site çevresi çevrili olup, ana yaya girişi ve tüm otomobil, araba girişi ve çıkışı bir tek noktadan kontrollü olarak sağlanacaktır. Bu nokta haricinde bir yaya girişi ve çıkışı daha bulunacaktır. Bu noktaların , güvenlik görevlilerince 24 saat koruma ve denetim altında tutulması veya bilgisayar kontrollü giriş çıkış kartları , otomobil, araba giriş sistemi ile benzeri elektronik güvenlik sistemleri kurulması ile kontrolü NUVO DRAGOS Yönetimine aittir.

6.10) Yüzme havuzu ve bahçelerdeki ortak diğer tesislerin işletme giderlerine -NUVO DRAGOS Yönetimi tarafından ilgili yılın işletme projesine dâhil edilmesi sureti ile karşılanacağından katılmak zorundadırlar. Sosyal alanların mimari işletim düzenlemesi ile ilgili karar Özderici Gyo’ya aittir. Tasdikli projede sığınak gözüken alanlar,barış zamanında kat malikleri kurulunca site sakinlerinin sosyal kullanımına ,otopark kullanımına izin verebilir.

6.11) Spor tesislerinin, açık otoparkların, çöp alanlarının, çocuk oyun alanlarının, sosyal tesislerinin, güneşlenme alanının, ve bu birimlerin eklentilerinin kendi bağımsız bölümlerine yakın olduğundan veya bu yakınlığın rahatsızlık yarattığından bahisle NUVO DRAGOS’u oluşturan bağımsız bölümlerin kat malikleri ve kiracıları tarafından kullanımını engelleyemezler.

Bu birimlerin kendi bloklarına rastlayan, blok yapı/yapılarda bulunan bağımsız bölüm malikleri NUVO DRAGOS’un diğer bağımsız bölümleri lehine bu haklarından feragat etmişlerdir. Aynı şekilde diğer bağımsız bölüm sahipleri de bu birimlerin kendi bloklarının yakınında olmadığını öne sürerek işletme giderine katılmaktan imtina edemez. Bu birimler ve eklentileri NUVO DRAGOS’un ortak alanları, ortak yerleri ve ortak şeyleri olarak kabul edilmiş olup, parsele ait veya kamuya terk edilmiş olsa dahi bakım, koruma, yenileme, geliştirme giderleri NUVO DRAGOS’u oluşturan tüm bağımsız bölümlerin dolayısıyla NUVO DRAGOS Yönetiminin ve dolayısı ile kat malikleri ve kiracılarının sorumluluğundadır. .

Yukarıda yazılı kullanma ve faydalanmaya ilişkin hususlar bu yönetim planında, Kat Mülkiyeti Kanununda öngörülen hak ve mükellefiyetler, bağımsız bölümlerde kiracı veya herhangi bir sıfatla oturanlar ile faydalananlar tarafından da aynen yerine getirilmek mecburiyeti vardır. Bağımsız bölüm malikleri kiracılarına işbu yönetim planından ana gayrimenkule ait yönetim planından bir nüsha vermek ve kira kontratına buna ait hüküm koymak zorundadırlar.

6.12) A Blokta bulunan işyeri-dükkan, işyeri-ofis ve ofis olarak kullanılan residence kiracıları NUVO DRAGOS içinde bulunan açık spor tesisleri, açık ve kapalı yüzme havuzu ile güneşlenme terasının bulunduğu ana bahçeden faydalanamazlar. Bu bölgeye giriş NUVO DRAGOS yönetimi tarafından kart vs. yöntemlerle sınırlandırılabilir. A Blok tüm kat malikleri ile mesken olarak kullanılan residence dairelerin kiracıları ise bu alanlardan faydalanabilirler.Kiracılarla yapılacak kira kontratlarında ‘ Nuvo Dragos yönetim planına uymaları zorunludur’ maddesi olmalıdır.

Mal sahipleri yanlarında bu alanlara misafir getiremezler. Misafir gelmesi halinde yönetim tarafından bir ücret istenecektir.

6.13) NUVO DRAGOS Yönetimi anayapı ve bağlı blok yapılardaki tüm girişlere, garaj dahil, özel kartla açılabilen bariyerler koyabilir. Bu halde kat malikleri bu kartların kullanılmasına özen göstermek ve bilhassa sorumsuz üçüncü şahıslara aktarılmasına mani olmak zorundadırlar.Bu gibi intikallerde kat maliki sorumlu olur.

NUVO DRAGOS Yönetimi katlara gidecek üçüncü şahıslardan kimlik ve özel tanıtım kartı takılmasını isteyebilir.

6.14) Zemin ve zemin altındaki katlarda bulunan kat malikleri, kendi bağımsız bölüm ve girişlerinden, üçüncü şahısların diğer bloklara geçmesine mani olmak mecburiyetindedir.

Projede belirtilmiş olan betonarme depolar yerine paslanmaz çelik depo yapma hakkı Özderici Gyo denetimindedir. Ayrıca Site içerisindeki trafik akışı ve yollar çevre tanzim projesindeki haliyle düzenlenmiş mevcut haliyle kalacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – KAT MALİKLERİ VE KAT İRTİFAKI HAKKI SAHİPLERİNİN BORÇLARI

MADDE 7 – GENEL KURAL:

Bağımsız bölüm malikleri, kendi bağımsız bölümlerini, tahsisli mahaller eklentileri, ortak yer ve şeyleri kullanırken, kanun, yönetim planı, kat malikleri kurulu kararları ve bu kararlar doğrultusundaki NUVO DRAGOS Yönetimi talimatlarına ve sitenin varsa yönetim şirketinin talimatlarına, doğruluk ve iyi niyet kurallarına uymak, birbirlerini rahatsız etmemek ve haklarını çiğnememekle yükümlüdürler.

7.1) Müteselsil Sorumluluk:

Bağımsız bölüm maliklerinin borçlarını belirleyen bu ve diğer maddelerdeki kurallara, bağımsız bölüm kiracıları, oturma hakkı sahipleri yahut bağımsız bölüm ve eklentilerinde, herhangi bir sebeple, sürekli olarak bulunanlar dahi uymakla mükelleftir. Söz konusu bu mükellefiyetlere riayet hususunda, kendilerine yapılan yazılı ihbara rağmen, davranışlarına devam eden kiracı, intifa, sükna ve sair hak sahipleri, bağımsız bölüm maliki ile birlikte ve

müteselsilin sorumlu olurlar.

7.2) Bağımsız Bölümlerin Satın Alma Yolu ile Devri Halinde Bağımsız Bölümün Eski Borçları

Siteden bağımsız bölüm satın alan yeni alıcı, varsa geçmiş dönemde ödenmemiş o bağımsız bölümün aidat (ortak gider ve avans payı) ve işletme giderinden sorumludur. Siteden bağımsız bölüm almak isteyen alıcılar NUVO DRAGOS Yönetimine müracaatı halinde, varsa bağımsız bölümün geçmiş döneme ait aidat ve işletme gideri ve bu yönetim planındaki maddeler uyarınca varsa tahakkuk etmiş tazminat borcu olup olmadığını öğrenmek zorundadırlar. NUVO DRAGOS yönetimi dilerse bu alacağı yeni malikten tahsil etme yoluna gidebilir, bu halde, yeni malik bu borcun bağımsız bölümün kendisi tarafından satın alındığı döneme ait olmadığını öne sürerek borcun aslını, gecikme cezalarını ve eski malikin kat mülkiyeti kanunu ve bu yönetim planından doğan her türlü borcunu ödemekten imtina edemez. Bağımsız bölümlerini satın alan maliklerin tapuda tescilli olan iş bu yönetim planını okuyup inceledikten sonra bağımsız bölümlerini satın aldıkları kabul edilir.

7.3) Başkalarını Rahatsız Etmeme:

Bağımsız bölüm malikleri, kiracıları ve diğer kişiler, koku, gürültü, titreşim, görünüş ve sair şekillerde birbirlerini rahatsız etmemekle, pencere, balkon ve kapılardan bir şey dökülmesini, atılmasını, akmasını veya silkelenmesini önlemekle, Belediye Zabıtası talimatlarına riayetle, gürültü etmemekle, genel olarak NUVO DRAGOS ve ana

taşınmaz ve özel olarak da blok yapı ile ilgili bütün kararlara ve tedbirlere uymakla, gereğinde bu tedbirleri

almakla, binada can ve mal emniyetini sağlamak hususunda parlayıcı, patlayıcı, yanıcı veya tehlikeli madde bulundurmamakla, yangın, su baskını gibi tehlikeleri önleyecek her türlü tedbiri almak ve alınan tedbirlere uymakla yükümlüdürler.

MADDE 8-BLOK YAPILARIN ve ANATAŞINMAZIN BAKIMI KORUNMASI VE ZARARDAN SORUMLULUK:

8.1) BAKIM BORCU:

8.1.a) Kat malikleri, blok yapının ve ana taşınmazın bakımından sorumludurlar. Bu sorumluluğun kapsamına, ana taşınmazın ve bloğun gerek bağımsız bölümlerinin, gerekse eklenti, ortak yer ve şeylerinin kullanılmasına özen gösterilmesi, her türlü zarar verici davranıştan kaçınılması dahildir . Ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım ve tesis yapamazlar.

8.1.b) Bağımsız bölüm malikleri, şagilleri, intifa lehdarları ve bağımsız bölümlerde bulunan diğer kişiler, blok yapıyı temiz tutmak, ortak yer ve şeyleri, işleri ve devamlı servise amade durumda bulundurulmasına özen göstermek, bu doğrultuda alınan karar ve NUVO DRAGOS Yönetimi talimatlarına ve yönetim şirketinin kurallarına uymakla yükümlüdürler. Her kat maliki, blok yapıya ve diğer bağımsız bölüm maliklerine karşı sorumludurlar. Her kat malikinin bu paragraftaki mükellefiyetleri ana taşınmaz ve NUVO DRAGOS’ un bütünü içinde aynen geçerlidir.

8.1.c) Kat malikleri veya onların bağımsız bölümünde herhangi bir sıfatla oturanlar, kendilerinin veya yakınlarının çocukları tarafından, toplu yapıda meydana getirilen zararları derhal ödemeye veya gidermeye mecbur oldukları gibi çocukların kendilerine ayrılan yerler dışında oynamamalarını ve gürültü yapmamalarını sağlamakla yükümlüdürler.

8.2) KORUMA BORCU:

Bağımsız bölüm malikleri, kiracıları, intifa veya sükna hakkı sahipleri, 5. madde hükmü mahfuz kalmak kaydıyla;

8.2.a) Kendi bağımsız bölümleri dahilinde statik projesine aykırı olarak, duvar öremezler, bölme de olsa duvarları yıkamazlar, geçit açamazlar, kolon ve kirişlere müdahale edemezler, ana yapının ve bilhassa dış cephenin görüntü ve estetiğini bozacak değişik ilave, tesis, onarım ve boya yapamazlar.

8.2.b) Blok yapının tümünü ilgilendirebilecek binanın korunması, yıpranmasının önlenmesi kapsamında yapılması faydalı olan tadilat, tesisat değişikliği vs. tüm çalışmaların gerçekleşebilmesi için ilgili blok yapıdaki bağımsız bölüm maliklerinin 1/2’sının muvafakati, NUVO DRAGOS Yönetiminin oluru, ehil bir fen adamının mahsursuzdur raporu ve yapımcı firmanın müsaadesiyle mümkündür. Yine kat maliklerinin kurullarda istediği inşaat,onarım ve tesisler , yenilik ve ilaveler için KMK’nın 42. ve 43. maddeleri geçerlidir.

Bununla birlikte blok yapının tümünü ilgilendiren ve binanın korunması, yıpranmasının önlenmesi kapsamında yapılması zaruri olan tadilat, tesisat değişikliği vs. tüm çalışmalar zaruretin ehil bir fen adamının bu yöndeki raporuyla tespit edilmesini takiben, yapımcı firma konuyla bilgilendirilmek kaydıyla yönetim tarafından re’sen gerçekleştirilir ve masraflar blok yapıdaki tüm bağımsız bölüm maliklerine paylaştırılır.

8.2.c) Kendi_bağımsız bölümleri içinde, yeniden inşaat müsaadesi alınmasını icap ettiren bir değişiklik yapmak isteyen malik blok yapıdaki bütün kat maliklerinin rızalarından ve NUVO DRAGOS Yönetiminin olurundan başka ve mutlaka, ÖZDERİCİ GYO Şirketi’nin muvafakatini almak zorundadır. Yapının dış estetiğinde yapılacak değişiklik ve düzenlemelerde aynı prosedüre tabidir.

8.2.d) Bağımsız bölüm maliklerinden biri, diğer bağımsız bölüm maliklerinin tümünün rızasını ve NUVO DRAGOS Yönetimi oluru ile yapımcı firmanın onayını almadıkça, blok yapının ortak yerlerinde inşaat, tadilat, tesis, badana, boya yapamaz, ortak yer ve şeyleri onaramaz, onları değiştiremez.

8.2.e) Eklentilerde, herhalde değişiklik, onarım ve tesisat yapılamaz. Eklentiler ile ilgili değişiklik, onarım ve tesisat yapılması yetkisi NUVO DRAGOS Yönetimi teklifi ile Kat Malikleri Kurulu’na aittir.

MADDE 9- ORTAK GENEL GİDERLERE KATILMA:

9.1 ) Her bir blok yapının kendi genel giderleri blok yapılardaki bağımsız bölüm maliklerinden karşılanır. Kat malikleri ve irtifak hakkı sahiplerinden her biri, her bir blok yapıya ilişkin aşağıda sıralanan masraflar ile, kat mülkiyeti kanununa göre ortak masraf addedilen giderler için toplanacak avansa aşağıda kriterleri gösterilen esas ve oranda katılmakla yükümlüdürler.

Avans toplama ve masraf paylaşımı yönünden her bir blok yapısındaki her bağımsız bölüm bir birim olup, ilgili blok yapıya ilişkin masraflar ve bunların paylaşımı şöyledir:

Her kat maliki ;

Blokta görev alabilecek ve sadece ilgili bloğun hizmetlerinde bulunacak blok görevlisi, konsiyerj, güvenlik , temizlik, teknik personel giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa kendi arsa payları oranında; –

Blok yapının sigorta primlerine, blokların ve ortak alanların ısıtılması ve soğutulması için yapılan yakıt, elektrik ve bakım ile onarım giderleri ve blok yapının ortak yer ve şeylerin işletme, bakım, koruma, güzelleştirme , güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere, blok özel giderlerine ve sadece ilgili blok yapının maliklerinin istifade ettiği ortak yerlerin ve tesislerinin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;

Her bir bloktaki bağımsız bölümlerin içindeki ısınma sistemine ilişkin giderler belirlenen ısıtma hizmetlerinin verildiği süreler esas alınmak suretiyle elektronik payölçer ile ısı giderleri elektronik payölçer yönetmeliğine uygun olarak faydalanan blok bağımsız bölümleri arasında arsa payları esas alınarak ; A blokta bulunan zemin kat dükkanlar, 99.0 kotundaki 28. kattaki ofis – işyerlerinde enerji verimliliği ve tasarrufu esasına bağlı olarak bağımsız ısıtma-şartlandırma-soğutma yapmak mümkün olacağından bu sayılan malikler- kendi bağımsız bölümlerine ilişkin ısıtma giderlerini kendileri karşılar , ortak ısıtma sistemine katılmazlar.

Bu bağımsız bölüm malikleri diledikleri taktirde ortak ısıtma sistemi kapasitesi yeterli olduğundan ortak ısıtma sistemine yukarıda yazıldığı şekilde arsa payları esas alınarak katılırlar.

Her bir bloğun ortak alanlarına ait ısıtma –soğutma ve şartlandırma giderleri belirlenen ısıtma hizmetlerinin verildiği süreler esas alınmak suretiyle elektronik pay ölçer mevcut olup , ısı giderleri elektronik payölçer yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır.

A blokta bulunan zemin kat dükkanlar, girişleri bina dışından olduğundan ve blok ortak alanlarını ve lobisini kullanmadıklarından A blokta ortak alanların ısıtma-soğutma ve şartlandırma giderlerine de katılmazlar-,

A BLOKtaki ortak alanlar havalandırma üniteleri VRV İŞLETİM GİDERLERİ, A BLOK maliklerine aittir diğer bloklara pay edilemez.

B-C-D-E bloklardaki ortak alanlar klima santralleri, işletim giderleri ait oldukları bloklarla ilgili olduğundan , her blok kendi kullandığı cihazların giderlerinden mesuldür.hiçbir blok, kendi bloğunun dışındaki klima santrali giderlerini ödemez.

Bağımsız bölümlerde tüketilen soğuk ve sıcak su bedelleri, mevcut ise blok veya bağımsız bölümlerde mevcut saatler aracılığıyla belirlenecek tüketim miktarları esas alınmak suretiyle değilse arsa payı oranında paylaştırılır. Bağımsız bölümlerde tüketilen toplam su miktarı ile blok yapının veya ana taşınmazın toplu yapının tümünde tüketilen su miktarı arasındaki fark ortak yerler ve hizmetler için harcanmış addolunup bağımsız bölüm malikleri arasında arsa payı esas alınarak ;

Sıcak su için harcanan yakıt ve elektrik bedeli, teknik esaslara dayanılarak ısıtma için harcanan genel yakıt ve elektrik bedelinden ayrılarak, iş bu maddede sıcak suya ilişkin olarak belirtilmiş olan paylaştırma esası ile bağımsız bölüm malikleri arasında arsa payı esas alınarak katılmakla yükümlüdür.

Ayrıca blok yapı ve ana taşınmaz sabit tesisatlarının yenilenmesi, yeni demirbaşlar edinilmesi ile yeni yatırımlara ilişkin giderler bağımsız bölüm malikleri arasında arsa payları oranında paylaştırılır.

Yukarıda yazılı olan blok yapıyı ilgilendiren giderler aşağıdaki bağımsız bölüm numaralarına göre verilen oranda sadece o blok yapıdaki bağımsız bölümlerce karşılanır.

A Blok zemin dükkan malikleri ortak ısıtma giderlerine katılmazlar- tüm diğer blok ortak giderlerine bu maddeki paylaştırma oranları esas alınmak sureti ile kendilerine isabet eden miktarın yarısı oranında katılırlar.

9.2) Ana taşınmazın ve NUVO DRAGOS’un Site Alanındaki Müşterek Genel Giderleri

9.1) ’de zikredilen münhasıran ilgili blok yapıları ilgilendiren masraflar dışında kalan sitenin bütünü üzerindeki ana taşınmazların tamamını ilgilendiren masraflar NUVO DRAGOS ’u oluşturan 32/2 pafta, 1684 ada, 22 no’lu parselde bulunan blok yapılardaki bağımsız bölümlerce aşağıdaki bağımsız bölüm numaralarına göre verilen oranlara göre karşılanır.

Her kat maliki ;

Sitede görev alabilecek tüm sitenin hizmetlerinde bulunacak site görevlisi, konsiyerj, güvenlik , temizlik , teknik , bahçıvan , yönetim ve bunun gibi diğer personel giderlerine – işçi ücretleri, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, vergi, sigorta ücretleri ve benzeri yükümlülükler dahil – ve bunlar için toplanacak avansa kendi arsa payları oranında;

Anataşınmazın ve site yapısının sigorta primlerine,

Park, bahçe ve diğer ortak mahallerin tanzim ve bakım masrafları ile su giderlerine, Yüzme havuzu ve bahçelerdeki ortak diğer tesislerin işletme giderlerine,

Tüm aydınlatma masraflarına, jeneratörlere ilişkin bakım ve işletme giderlerine,

NUVO DRAGOS Yönetimi birimlerine ait her türlü ısınma, aydınlatma ve su giderlerine, Tv tesisatı, personel donanım giderleri,

Site yapısının ortak yer, kamuya terk edilmiş alanlar, müşterek şey ve yerlerle bilumum tesislere ve diğer ortak mahallere ilişkin ve şeylerin işletme, bakım, temizlik, koruma, yenileme, tadilat, güzelleştirme, güçlendirme, geliştirme, yenileme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı ve sair yönetim giderleri gibi diğer giderlere ve tüm site yapısı maliklerinin istifade ettiği ortak yerlerin ve tesislerinin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa, kendi arsa payı oranında; katılmakla yükümlüdür.

Ayrıca NUVO DRAGOS ana taşınmazı ve site ortak alanında bulunan sabit tesisatlarının yenilenmesi, yeni demirbaşlar edinilmesi ile yeni yatırımlara ilişkin giderler bağımsız bölüm malikleri arasında arsa payları oranında paylaştırılır.

A Blok zemin dükkan ve F Blok dükkan malikleri NUVO DRAGOS’a ait Site Ortak Giderlerine bu maddedeki paylaştırma oranları esas alınmak sureti ile kendilerine isabet eden miktarın yarısı oranında katılırlar.

9.3) NUVO DRAGOS’un Diğer Paylaşım ve Faydalanma Esasına Dayanan Giderleri

Diğer Verilecek Hizmetlerin Giderleri:

Özderici Gyo’nun kuracağı organizasyonun veya seçeceği profesyonel şirketin vereceği ortak kararla

ana taşınmazda hizmetlerin verilmesi NUVO DRAGOS Kat Malikleri Kurulu ve / veya NUVO DRAGOS Yönetimi tarafından kararlaştırılmış ise ; house-keeping, room-service, yıkama, ütü ve kuru temizleme, teknik bakım ve onarım, çağdaş ofis hizmetleri ile resepsiyon servisi olarak belirtilmiş ve bağımsız bölümlerin kendi bünyeleri içinde veya içine yönelik olarak verilmesi öngörülmüş olan hizmetlerden tarife ücretleri çerçevesinde yararlanılacak olunduğundan, bunlar genel yönetim giderleri içinde mütalaa olunmayacak ve bağımsız bölüm malikleri arasında paylaştırılmayacaktır. Yönetim tarafından gerekli görüldüğü taktirde uygulanabilecek vale-parking hizmeti bu şekilde değerlendirilebileceği gibi, zorunlu olarak uygulama halinde A Blok dükkan sahipleri haricindeki A Blok ev-ofis kullanımı olan A Blok kat kat maliklerine(2 .ile 11. kat arası) arsa payı oranında dağıtılabilir.

9.4) NUVO DRAGOS’un bütünü için (blok yapılara ve bunların teşkil ettiği ana taşınmaza ilişkin yönetimler kendi konularına giren hususlarda bir alt yönetim olarak varlıklarını korumakla birlikte) NUVO DRAGOS Merkez Yönetimi adı altında tek yönetim sistemi teşkil edilmiş olduğundan NUVO DRAGOS Merkez Yönetimini temsilen yönetici olan yönetim şirketi tarafından sair istihdam edilen müşterek personelin, varsa yönetim (servis) şirketinin ve bu gibi hizmetlilerin (istihdam ediliyorsa kapıcı, yönetim müdürü, bahçıvan, gece bekçisi, teknisyen, temizlikçi, genel hizmet görevlisi, güvenlik görevlisi, güvenlik amiri, işletme müdürü, muhasebe şefi, muhasebe ve personel memuru, elektrik ve telefon teknisyeni, tesisat teknisyeni, bahçıvan, sekreter, kapı kontrol görevlisi, şoför ve benzeri personelin) hizmetlerinden bütün bağımsız bölümler yararlanacağı için, bu kimselere ait masraflar tüm mevcut bağımsız bölüm malikleri arasında bağımsız bölümlerin kendi arsa payı oranında paylaştırılacaktır.

9.5) 9.1’de ve 9.2’de zikredilen arsa payı oranında dağıtılacak giderlerin bağımsız bölümlere dağılımlarına ilişkin arsa payı dağılım listesi yönetim planının sonunda bulunmaktadır.

Aşağıda belirtilen NUVO DRAGOS müşterek hizmetlerinin yürütülmesi aşağıdaki maddelerde belirtildiği şekilde NUVO DRAGOS Yönetimi veya Yönetim Şirketi tarafından yerine getirilecektir.

9.6) Yukarıda sayılan ortak masraflar karşılığı olarak bütün kat (bağımsız bölüm) maliklerinden, işletme projesi dışında dahi zaruri hallerde zamanlarda belli bir avans alınabilir. Kat (bağımsız bölüm) malikleri, bu avansı ödemekten imtina edemezler. Toplanacak avans miktarını tayin ve tespit yetkisi NUVO DRAGOS Yönetimi’ne aittir.

9.7) NUVO DRAGOS’un tamamı için bir işletme defteri tasdik ettirilir, gelir ve giderler bu deftere kaydedilir. Ancak gerekli görüldüğü taktirde her blok yapı için ayrı ayrı işletme defteri tasdik ettirilebilir.

9.8) NUVO DRAGOS’da yönetim şirketinin veya yöneticinin yıllık işletme projesinin ana unsurları olan bir önceki yılın fiilen gerçekleşen kapıcı, kaloriferci ve istihdam edilen personelin yönetim şirketince taktir edilen aylık ücretlerine, elektrik ve su bedelleri fasıllarına, yönetim şirketinin bu akitte belirtilen ücretine, bu giderler toplamının % 15′ inden fazla olmayan bakım, onarım genel gider paylarına itiraz edilemez, itiraz, işletme projesi yürürlüğünü durdurmaz, itiraz yeniden kat malikleri kurulu toplantısını gerektirmez, işletme projesinde bu tutarı aşan fasıllara K.M.K uyarınca itiraz edilebilir. Sadece bu fasılların karara bağlanması için kat malikleri kurulu toplanabilir.

9.9) Her bağımsız bölüm maliki yapılacak yıllık olağan genel kurul veya olağanüstü genel kurul toplantılarına katılmak veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmek gereğinden hareketle, bu toplantılarda alınan kararlardan bilgi sahibi olunmadığı veya tebligat yapılmadığını öne sürerek alınan kararlara itiraz edemez.

9.10) İş bu genel giderlere katılma maddesi ve alt başlıkları Kat Mülkiyeti Kanunun 20. maddesinde belirtilen bağımsız bölümler arasında “Anagayrimenkulün Genel Giderlerine Katılma Maddesi” esas alınarak düzenlenmiş olup, ilgili Kanun maddesinde düzenlenen “kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça” anagayrimenkulün ortak giderlerine hangi oranda katılacaklarına dair esaslar dikkate alınarak hazırlanmıştır. NUVO DRAGOS’un yapısı, bağımsız bölüm sayısı ve bağımsız bölümlerin metrekare dağılımları esas alındığında malikler arasında masraf paylaşımının adaletli olmasını sağlamak ve bağımsız bölümlerin metrekarelerine göre daha uygun bir paylaşım oluşturmak amacı ile giderlerin arsa payı oranında karşılanması konusunda malikler anlaşmışlardır. Başkaca her ne sebep olursa olsun yönetim planının bu maddesine itiraz edilemez.

MADDE 10- ORTAK GENEL GlDERLERİN TEMİNATI

10.1) NUVO DRAGOS Merkez Yönetim veya Yürütme Kurulları ortak gider ve avans paylarını on iki ay için tespit ederek evvelden bildiririr. NUVO DRAGOS Merkez Yönetim veya Yürütme Kurulları eğer tercih ederse her ay işletme ve yatırım bütçelerine göre, toplanacak katılım paylarını tespit edebilir ve kat maliklerine bildirebilir.

10.2) Katılım ( aidat , ortak gider ve avans) payları her ayın ilk 5 iş gününde ödenir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş (%5) hesabıyla günlük olarak gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. Aylık yüzde beş (%5) gecikme tazminatı miktarı herhangi bir şekilde Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yeniden düzenlenmedikçe indirilemez ancak NUVO DRAGOS kat malikleri kurulu toplantıya iştirak edenlerin salt çoğunluğu ile gecikme tazminatı miktarını gerekli görürse arttırabilir. Gecikme tazminatı tatbikatı gecikme gün adedine göre aylık olarak tatbik edilir. Kat Maliki, kiracı vasıtası ile katılım payı ödemek durumunda olsa dahi gecikme tazminatı tatbikatı malike de yapılır.

10.3) Katılım ( aidat , ortak gider ve avans) paylarını ödememekte ısrar eden ve üç ay geciktiren kat maliki hakkında , NUVO DRAGOS Yönetimi, diğer kat maliklerinden her biri, yönetici veya yönetim şirketi tarafından, yönetim planına, Kat Mülkiyeti Kanununa ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.

10.4) Ortak giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan, kişinin, kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, ortak gider, o kat maliki tarafından ödenir. Söz konusu gideri diğer kat malikleri ödemişlerse yaptıkları ödemeler nispetinde o kat malikine veya giderlere sebep olana rücu hakları vardır.

10.5) Bağımsız bölüm malikleri ortak yer veya tesisler veya şeyler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçtiğini veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle ortak gider ve avans payını ödemekten kaçınamazlar. Bir önceki kat malikinin işletme gideri avansı ve aidat vs. gibi borçlarına gayrimenkulun yeni maliki de müteselsil kefil sayılacaktır.

10.6) Kat malikinin, payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar ve yeni malikler de müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu suretle ödemede bulunanın umumi hükümler çerçevesinde kat malikine rücu hakkı saklıdır. Kiracının mal sahibine ve/veya ÖZDERİCİ GYO’ya vaki peşin ödemede bulunduğu hakkındaki defi, müteselsil sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.

10.7) Kat maliklerinin, NUVO DRAGOS Yönetiminin, yönetim şirketinin veya yönetim şirketinin gider ve avans payını ödemeyen kat maliklerinden veya diğer sorumlulardan olan alacakları önceliklidir. Noterlikçe veya imzası karşılığında yapılan ihtara rağmen, ödemeyi yapmayan ve borcu bu yolla da alınamayan bağımsız bölümler üzerine diğer kat maliklerinden biri,yönetici, NUVO DRAGOS Yönetimi, yönetim şirketi tarafından, yönetim planına ve Kat Mülkiyeti Kanunu ile genel hükümlere göre dava açılabilir ve icra takibi yapılabilir. 634 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre kendi lehlerine kanuni ipotek konulabilir. Aynı kanunun 25 nci maddesi hükmü mahfuzdur. Yukarıda zikredilen borçlardan kat malikleri kurulu kararı ile belirlenen ödemelerden veya kat mülkiyeti ilişkisinden doğan diğer parasal edimlerden dolayı kat maliki aleyhine yapılacak takiplerde bağımsız bölümde bulunan taşınır malların kat malikinin mülkiyetinde olduğu karine olarak kabul edilir. Medeni Kanunun 807. maddesinin son fıkrası hükmü ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 893 üncü maddesinin son fıkrası burada da uygulanır.

10.8) 22 parselde bulunan yapıların tamamının tamamlanması beklenmeden anılan parselde yapıların tamamının veya blokların kısmen tamamlanması ve oturumun kısmen de olsa başlaması halinde ilgili blok yapılarda, Kat Mülkiyet Kanunu uygulanacak olup, bu kanun uyarınca isletme avansı tahakkuk edecektir. Kat malikleri bağımsız bölümlerin içlerini, iç mimari ve dekorasyon işlemlerini ayrı ayrı kendileri yapacağından dolayı bu işlerin bitmemesini veya oturmadıklarını ileri sürerek işletme avansı vermekten imtina edemezler. Kat malikleri bağımsız bölümlerini yapımcı şirketten teslim almalarından itibaren ilgili blok veya NUVO DRAGOS ana taşınmazındaki teslim edilen bağımsız bölüm sayısı ne olursa olsun ortak gider ve avans paylarından sorumludur. Bağımsız bölümde oturmadığını, yerleşmediğini, iç tadilatı ve dekorasyonu bitirmediğini ileri sürerek aidat avansını ödemekten imtina edemez.

10.9) Ortak gider ve avans paylarının (aidat) ödeme yeri NUVO DRAGOS Yönetimi tarafından ilan edilen bankada açılan banka hesabıdır. Kat malikleri aidatlarını son ödeme gününde NUVO DRAGOS Yönetimi tarafından belirlenmiş olan bankanın, ana taşınmaza en yakın şubesinde açılan hesaba yatırırlar. Bu hesap numarası NUVO DRAGOS yönetimi tarafından yazılı olarak bildirilir, ilan edilir, gerektiğinde değiştirilebilir.

MADDE 11- MÜSAADE MECBURİYETİ

Bağımsız Bölüme Girişe Müsaade Mecburiyeti :

Ortak yer ve şeylerde, bağımsız bölüm maliklerinden birinin bölümünde veya bu bölümdeki tesislerde, eklentilerde, meydana gelen arızanın giderilmesi, hasar veya bozukluğun onarımı yahut tesislerin yeniden yapılması, yapı güvenliğiyle ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler için diğer bir bağımsız bölüm veya eklentiye girmek gerekiyorsa, o bölümün malikleri veya kullanıcıları buna müsaade etmek ve bağımsız bölümde gerekli işlerin yapılmasını katlanmak mecburiyetindedirler. Şöyleki; acil durumlarda derhal, diğer hallerde ise en geç iki gün içinde, geçiş ve çalışma müsaadesi vermeye mecburdurlar.

Ancak bu gibi işlerin taraflarca en uygun zamanda yapılması gerekir. Bu müsaadeyi gerektiği şekil ve sürede vermekten kaçınan bağımsız bölüm maliki, diğer bağımsız bölüm maliklerinin uğradığı zararı tazminle mükelleftir.

Ayrıca bu arızaların giderilmesinde ilgili bağımsız bölüm malikleri veya orada oturanların zarar görmeleri halinde, lehine müsaade edilen tarafın bu zararı derhal ödemesi ve zararı gidermesi zorunludur.

Ana taşınmazın bir kısmının harap olması halinde, harap olan bağımsız bölüm ve eklentilerinin veya ortak yerlerin veya bağımsız bölümdeki tesislerin yeniden yapılanması için sağlam kalan bağımsız bölümlerin içinden veya dışından faydalanılması gerekiyorsa, o bölümlerin malikleri veya orada başka sıfatla oturanlar buna müsaade etmeye mecburdurlar.

MADDE 12- YASAK İŞLER

Kat malikleri kendi bağımsız bölümleriyle ortak yerleri kullanırken hüsnüniyet kaidelerine uymak zorundadırlar. Özellikle aşağıdaki işleri ve şeyleri yapamazlar.

12.1) Ana gayrimenkulun bu yönetim planına belirtilen A Blokta bulunan 2 ile 11.katlar arası ev-ofis kullanımına uygun olan Residence- Konut bağımsız bölümlerinin dışındaki mesken niteliğinde alanları, bağımsız bölüm ve eklentilerden hiçbiri, mesken dışında bir amaçla kullanılamaz ve mesken dışında kiraya verilemez. Ancak ÖZDERİCİ GYO isterse 12 ile 27. Katlar arası mesken-Residence özelliği olan konutları ev-ofis kullanımına açabilir. Bu maksat dışında tahsis şekli değiştirilemez. Yapımcı firma ÖZDERİCİ GYO tarafından imal ve inşaa edilen müşterek mülkiyete tabi ortak alanlar ( kamuya terk edilenler dahil) üzerinde, bu alanların kullanım, tahsis amaçlarına matuf veya yenileştirme amacıyla yapımcı firmanın onayı alınmaksızın hiçbir tadilat, değişiklik, yenileştirme faaliyeti gerçekleştirilemez. A Bloktaki dükkan-işyeri, en üst kat ofis-işyeri ve F blokta dükkan-işyeri olarak iş bu yönetim planının ilgili maddelerinde tanımlanan bağımsız bölümleri işyeri olup bu madde içinde sayılamaz.

A Blokta bulunan ve ev-ofis kullanımına uygun olan Residence- Konut bağımsız bölümlerinin mesken haricinde kullanılarak, ofis ve büro tarzı olarak kullanılması ve bu tip işyerlerine kiraya verilmesi uygun olup, kat malikleri bu işlemleri yasaklar kapsamında değerlendiremez, amacı dışında kullanıldığını iddia edemez, tahsis şeklinin değiştirildiği iddiası ile dava açamazlar. Ancak ev-ofis bağımsız bölümlerine ilişkin kullanım yasakları 12.3) maddesinde belirtilmiştir.

12.2) Bağımsız bölümlerin balkon ve pencerelerinden halı, kilim, vb. şeyler silkeleyemezler, su ve benzeri şeyleri dökemezler, çöp atamazlar, pencerelerde kuşlara yem veremezler, kedi köpek gibi hayvanlara yemeleri için yiyecek çöp atamazlar, kurutmak maksadıyla da olsa balkonlarına, binaların dış cephesine veya dıştan görülebilecek yerlerine ve bahçelere çamaşır asamazlar. Balkon ve teras alanlarda diğer kat malikleri tarafından görülmeyecek şekilde ancak ayaklıklı portatif çamaşır kurutmalıkları kullanılabilir.

12.3) A Blokta bulunan ve ev-ofis kullanımına uygun olan Residence- Konut bağımsız bölümleri haricindeki bağımsız bölümleri kat malikleri; kat irtifakı ve/veya kat mülkiyeti kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerini, gösterilen kullanım biçimi dşında, başka hiçbir maksat için kullanamazlar. Başka maksatla kullanılmak üzere kiralayamazlar, satamazlar. Ancak ÖZDERİCİ GYO isterse 12 ile 27. Katlar arası mesken-Residence özelliği olan konutları ev-ofis kullanımına açabilir.

Kendi bağımsız bölümlerini randevuevi, kumarhane veya benzeri yer gibi ahlak ve adaba aykırı bir şekilde kullanamazlar.

B, C, D, E Blok Bağımsız bölüm malikleri mesken olarak kullanılacağı belirtilen bağımsız bölümlerini, hiçbir şekilde konsolosluk, ataşelik, siyasi parti bürosu, sendika, dernek merkezi veya bürosu ve lokali olarak kullanmayacak ve pansiyon, hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuarı gibi müesseseler kuramayacakları gibi, sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, kulüp, bar, dans salonu, pavyon, elektronik oyunlar salonu vs. gibi eğlence yerleri ile, sendika, dernek, resmi daire, dershane , kurshane, fırın, lokanta, pastane vs. gibi beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, temizleyici, basımevi, dükkan, galeri, butik, çarşı, spor, bale, moda salonu, kuaför salonu, kreş, çocuk yuvası, emlak acentası, emlak komisyoncusu , gayrimenkul aracısı gibi iş yerleri kesinlikle açamazlar. Bu bloklarda yukarıda sayılan işyerleri haricinde her türlü büro, ofis, ev-ofis gibi kullanımlar da yasaktır. B, C, D, E bloklarda; mesken amaçlı yapılmış bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kanununda izin verilse dahi büro ve ofis – doktor, avukat, muhasebe, mimarlık vs.) için dahil, mesken dışında kullanılması kesinlikle yasaktır. B, C, D, E bloklarda konut amaçlı yapılmış bağımsız bölümler münhasıran mesken olarak kullanılacak olup, hangi maksatla olursa olsun kurs açılamaz. Her ne nâm altında olursa olsun işyeri olarak kullanılamaz, düzenlenemez, tabela asılamaz.

A Blok, ev-ofis kullanımına uygun olan Residence- Konut bağımsız bölümlerin bağımsız bölümlerini, hiçbir şekilde konsolosluk, ateşelik, siyasi parti bürosu, sendika, dernek merkezi veya bürosu ve lokali olarak kullanmayacak ve sinema, tiyatro, kahvehane, gazino , kulüp, bar, dans salonu, pavyon, elektronik oyunlar salonu vs. gibi eğlence yerleri ile, sendika, dernek, resmi daire, dershane , kurshane, fırın, lokanta, pastane vs. gibi beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, temizleyici, basımevi, dükkan, , butik, çarşı , spor, bale, moda salonu, kuaför salonu, , emlak acentası, emlak komisyoncusu , gayrimenkul aracısı gibi iş yerleri kesinlikle açamazlar. Kreş-Cocuk yuvası ve galeri gibi iş kolları ÖZDERİCİ GYO’nun iznine tabidir.

A Blok giriş kattaki İşyeri –Dükkanlar ve en üst kattaki 1 Adet işyeri- Ofis bağımsız bölüm malikleri işyeri olarak kullanılacağı belirtilen bağımsız bölümlerini, hiçbir şekilde imalathane, boyahane, basımevi, emlak acentası, emlak komisyoncusu , gayrimenkul aracısı gibi iş yerleri kesinlikle açamazlar.Sadece Mal sahibi ve/veya ÖZDERİCİ GYO A Blok girişteki dükkanlarda, F Blok ve A Blok 259 no’lu bağımsız bölümlerde isterse, NUVO DRAGOS ile ilgili satış ofisi, kiralama ofisi ve ileride yapacağı başka projelerin satışına yönelik, bu dükkanları ve 259 no’lu bağımsız bölümü gayrimenkul satış ofisi olarak kullanabilir.

12.4) Bağımsız bölümlerde ve ortak alanlarda NUVO DRAGOS kat malikleri kurulunca müsaade edilmedikçe yırtıcı, sürekli ötücü, doğal olmayan yollarla üretilmiş laboratuar veya doğal yaşam hayvanı dahil olmak üzere büyüklüğü ne olursa olsun her türlü vahşi hayvanın ve horoz, tavuk, koyun, küçük ve büyükbaş her türlü çiftlik hayvanının beslenmesi yasaktır.

Bağımsız bölümlerde evcil kedi, köpek vs. hayvanların beslenmesi ancak komşuluk hukuku ve hüsniyet kaidelerine aykırı olmamak, bahçede veya site dahilinde veya bağımsız bölüm balkonlarında bu hayvanları bulundurmamak, bağlamamak, gezdirmemek şartı ile mümkündür. Evcil hayvanlar site dışında ve terk edilmiş park alanında ilgili mahalli idarenin belirleyeceği kurallar nezdinde gezdirilebilir. Bu konuda ana şart bu gibi hayvanların beslenmesinde genel kuralın gerek blok yapılarda, gerek ana taşınmazda ve gerekse NUVO DRAGOS’daki diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız etmemek ve ortak alanlara zarar vermemektir. Evcil hayvan sahipleri ortak alanlarda evcil hayvanları diğer malik ve sakinlerin korkmasını önlemek ve onlara zarar gelmesini engellemek maksadı ile tasmalı olarak dolaştırmadan sevk etmek , bağımsız bölümlerinin içinde dahi olsa süreklilik gösteren sesler çıkarmalarını engellemek, hayvanlarının dışkılarını kesinlikle temizlemek ve poşet içerisinde bağlayarak çöpe atmak zorundadırlar. Aksi takdirde evcil dahi olsa bu gibi hayvanları bulunduramazlar. Kurallara uymayan hayvan sahipleri hakkında yasal işlemlerin yürütülmesi NUVO DRAGOS yönetimi sorumluluğundadır.

12.5) Kendi bağımsız bölümlerinde diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde gürültü yapamazlar, gece geç saate kadar süren davet ve toplantılar yapamazlar. Nişan, düğün niteliğinde olan küçük çaplı toplantılarda diğer kat maliklerini rahatsız etmemeye itina göstermeye mecbur oldukları gibi, kat malikleri kurulu müsaade etmedikçe bu gibi toplantıları ortak yerlerde yapamazlar, tertip edemezler. Tüm davet ve organizasyonlar ile toplantılarında diğer kat maliklerini rahatsız etmemeye özen göstermek zorundadırlar.

12.6) Radyo ve müzik aletleriyle benzeri şeyleri diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde kullanamazlar. Özellikle bu cihazları sabah 09:00 dan önce akşam 22:00’den sonra başkalarının uykularına engel olacak ve rahatsız edecek seviyede bir ses ile kullanamazlar.

12.7) Bağımsız Bölümleriyle, eklenti ve ortak yerlerde patlayıcı veya pis kokulu veya radyoaktif maddeler bulunduramazlar ve diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek şekilde sarsıntı ve titreşim yapamaz, koku, duman, toz çıkartıcı hareket ve çalışmalarda bulunamazlar.

Bağımsız Bölümlerde Dekorasyon ve Tadilat Çalışmaları :

12.8) Sitede ikamet eden diğer komşularının rahat ve huzurlarını temin maksadı ile aşağıda belirtildiği üzere dekorasyon, tamirat ve tadilat çalışmaları yapabilirler.

Bağımsız bölümlerde dekorasyon ve tadilat çalışmaları yapacak kat malikleri için, sitede oturan kat maliklerinin rahatsız olmaması için resmi tatil ve cumartesi- pazarları hariç olmak üzere sadece hafta içi sabah 10:00 aksam

17:00 saatleri arasında dekorasyon çalışmalarına müsaade edilecektir. Bağımsız bölümlerdeki her türlü yer, tavan, duvar işleri, döşeme, parke, fayans, seramik işleri, sıva , pis su – temiz su dahil olmak üzere her türlü tesisat vs. çalışmaları , kırma, vurma, delme ve türlü titreşim ve ses çıkaran imalat, montaj ve çalışmalar dekorasyon ve tadilat çalışmaları olarak değerlendirilir. Bu sayılan niteliklerde olmayan, ses ve titreşim oluşturmayan tamirat, tadilat ve işlemler ile sıhhi, temiz ve pis su, mekanik, elektrik ve data tesisatlarında NUVO DRAGOS Yönetimi tarafından yapılan acil müdahale, tamirat ve onarımlar ile müellif mimar ve yatırımcının bağımsız bölümlerin tesliminden önceki çalışmaları için bu madde hükümleri uygulanmaz.

12.9) Bağımsız bölümlerinde, Türkiye Sigorta Yangın tarifesinde “Bina içinde fiyat zammı” gerektirecek “Yangın ihtimalini artırıcı veya yangın vukuunda kolay ve ağır hasar verici mahiyette olan bilumum maddelerin bulundurulması” yasaktır.

12.10) Malikler ve sakinler bahçe ve ortak yerlere eklentiler yapamazlar, otopark edilecek yerlerin birisinin kendisine ait olduğunu iddia edemez, bu maksatla özel garaj, çatı, örtü ve teşkil edemezler.

MADDE 13- KAT MÜLKİYETİNİN DEVRİ MECBURİYETİ

Kat maliklerinden biri yönetim planına, Kat Mülkiyeti Kanununa göre kendisine düşen borçları ve yükümlülükleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, Kat Mülkiyeti kanununun 25. Maddesi hükümleri uyarınca o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler.

Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin hükme en yakın tarihteki değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilmesi için dava açılmasına kat malikleri kurulunca ve diğer kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar verilir. Bu karara rağmen kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezlerse veya ilgili toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, davayı öteki kat malikleri açar ve hâkim hüküm vermeden önce devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek üzere bankada üçer aylık vadeli hesaba yatırılması ve makbuzunun ibrazı için davacılara resen belirleyeceği uygun bir süre verir. Devir bedelinin süresi içinde yatırıldığına ilişkin belge ibraz edildiğinde ve davanın kabulü halinde hâkim, davalının bağımsız bölümünün mülkiyetinin davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlemiş faiziyle birlikte davalıya ödenmesine karar verir.

Aşağıdaki durumlarda, birinci fıkrada yazılı çekilmezlik, her halde mevcut farz edilir:

Ortak giderlerden ve avanstan kendisine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması,

Anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hakimi tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu 33 üncü madde gereğince verilen emre rağmen, bu kanunda yazılı borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin

haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi,

Konut olan kendi bağımsız bölümünü veya bağımsız bölümün kiracıları, malik gibi tasarruf edenler veya intifa hakkı sahipleri tarafından bağımsız bölümün randevu evi veya kumarhane veya benzeri yerler olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması yada masaj salonu, kuaför, güzellik salonu, lokal, kulüp, dernek, parti merkezi ve iş bu yönetim planının 12. maddesinde belirtilen kullanımı yasak olan hallerde kullanımında ısrar edilmesi,

Bağımsız bölümün maliki ya da tasarruf edenlerle geleneklerimize, ulusal örf ve adetlerimize uymayacak şekil ve evsafta iffetsiz insanların girip çıkmalarına olanak sağlayacak şekilde kullanılması, bağımsız bölümde veya ortak yerlerde uyuşturucu bulundurulması, içilmesi, satılması, terörist faaliyetlerde kullanılması, terörist faaliyetlere, suçlulara, suç teşekküllerine yardım ve yataklık faaliyetlerinde kullanılması, patlayıcı madde ve ruhsatsız silahlar bulundurulması;

Bu maddedeki dava hakkı, devir konusunda kat maliklerince alınan dava açma kararının öğrenilmesi tarihinden başlayarak altı ay ve her halde dava hakkının doğumundan başlayarak beş yıl içinde kullanılmazsa veya dava sebebi ortadan kalkmışsa düşer.

BEŞiNCi BÖLÜM – NUVO DRAGOS YÖNETİMİ

MADDE 14- 32/2 pafta , 1684 ada , 22 no’lu parseli üzerindeki ana taşınmaz “NUVO DRAGOS Sitesi” bağımsız bölüm maliklerinden oluşan kurullarca yönetilir.

14.a) Ana Taşınmaz Toplu Yapı Sitenin Blok Yapıları Yönetimi İçin Blok Kat Malikleri Kurulu :

Toplu yapı kapsamında bulunan “NUVO DRAGOS Sitesi” ‘nin yer aldığı 22 sayılı parselde bulunan, blok yapıların her biri , kendi sorunlarına ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere ilişkin olarak, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan “Blok Kat Malikleri Kurulunca” Yönetilir.

İlgili blok yapıdaki tüm bağımsız bölüm maliklerinin iştiraki ile teşekkül eden “Blok Kat Malikleri Kurulu” 2 yıl için görev yapmak üzere, maliklerin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçecekleri Bir “Blok Yöneticisi” tarafından yönetilir.

14.b) Ana Taşınmaz Toplu Yapı Sitenin Yönetimi İçin NUVO DRAGOS Kat Malikleri Kurulu :

Toplu yapı kapsamındaki ve blok yapıların haricinde kalan ortak yapı, yer ve tesisler ise, toplu yapıda bulunan bütün bağımsız bölüm maliklerinin iştiraki ile teşekkül eden “NUVO DRAGOS Kat Malikleri Kurulu”’nca alınacak kararlara göre, 1.Maddede belirtilen 6 adet “Blok Yöneticisinin” bu yönetim planındaki 20. maddeye göre teşekkül eden kurullarca ve yönetim planında yazılı olan ve /veya sonradan ismi sayılı kurullarca yetkilendirilecek olan Yönetim Şirketi ve profesyonel yönetimlerce yönetilir.

“NUVO DRAGOS Kat Malikleri Kurulu”, “NUVO DRAGOS Sitesi” toplu yapısının yönetimi ve kullanılması hakkında karar alma yetkisi taşıyan en yüksek yönetim organıdır. Bağımsız bölüm malikleri bu kurulun doğal üyesidir.

MADDE 15- “Blok kat malikleri kurulları” en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere ikinci takvim yılının Kasım ayı içinde, “NUVO DRAGOS kat malikleri kurulu” ise en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere ikinci takvim yılının ve “Blok kat malikleri kurulları” ‘nı takip eden ikinci ay olan Ocak ayı içinde bildirilen ve ilan panolarında da ilan edilen yazılı gündem ile belirtilen yer ve saatte olağan olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantılarında ancak gündemde yazılı maddeler olağan olarak görüşülebilir ve kararlar alınabilir. Ayrıca gündeme ilave edilmesi istenen konular yazılı önerge ile divan başkanına iletilir, divan başkanı gündeme eklenmesi talep edilen konuların tek tek kat malikleri tarafından oylanmasını sağlar. Genel kurulunda mevcut olan kat maliklerinin 2/3 çoğunluğunun onayı ile gündeme yeni konunun alınması kabul edilir. Gündeme alınan konuların görüşmeye açıldıktan sonra onaylanması ise Kat Mülkiyeti Kanunu ve yönetim planı ile bunlarda saklı olan yetersayı hükümlerine göredir.

Önemli bir sebebin çıkması halinde, “NUVO DRAGOS Yönetiminin”, “NUVO DRAGOS Yöneticisinin”, “NUVO DRAGOS Yönetim Şirketi’nin”, tek başına “NUVO DRAGOS Denetim Kurulunun ” veya “NUVO DRAGOS kat maliklerinden 1/3’ünün istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az on beş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla, “NUVO DRAGOS kat malikleri kurulu olağanüstü olarak her zaman toplanabilir. Olağanüstü toplantılarda sadece toplantı gündeminde belirlenmiş hususlar görüşülebilir, gündeme başka konu alınması mümkün değildir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda mevcut ne olursa olsun müzakere açılıp Kat Mülkiyeti Kanunu ve yönetim planı hükümlerine uygun olarak yeter sayı ile ilgili hükümler saklı olmak kaydı ile karar alınır.

Nuvo Dragos Kat Malikleri olağan ve olağanüstü kurulları ile ilgili hususlar NUVO DRAGOS’u oluşturan blok yapılarda bulunan “Blok kat malikleri kurulları” içinde aynen geçerli olup ek olarak önemli bir sebebin çıkması halinde, “NUVO DRAGOS Yönetiminin”, “NUVO DRAGOS Yöneticisinin”, “NUVO DRAGOS Yönetim Şirketi’nin”, tek başına “Blok denetçisinin” , “Blok yöneticisinin” , ilgili blok kat maliklerinden 1/3’ünün istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az on beş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla, “ilgili blok kat malikleri kurulu olağanüstü olarak her zaman toplanabilir. Olağanüstü toplantılarda sadece toplantı gündeminde belirlenmiş hususlar ve blok ile ilgili hususlar görüşülebilir, gündeme başka konu veya blok dışında kalan konuların alınması mümkün değildir. Olağan Blok genel kurul toplantılarında gündeme yeni konuların alınması ile ilgili kurallar NUVO DRAGOS olağan kat malikleri kurullarındaki esaslar ile yine olağanüstü blok genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ile ilgili hususlar da NUVO DRAGOS olağanüstü kat malikleri kurullarındaki esaslar ile aynıdır.

İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az on beş günden fazla olamaz. Kat malikleri kendilerine tebligat yapılmadığını beyan ederek toplantı kararlarının iptalini isteyemezler.

MADDE 16- Kat malikleri kurulları, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğu ile Kat Mülkiyeti Kanunu ve yönetim planı hükümlerine uygun olarak yeter sayı ile ilgili hükümler saklı olmak kaydı ile karar verir.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı taktirde, ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en az yedi gün ,en geç onbeş gün içerisinde önceden bildirilen yer ve saatte toplanarak, mevcut ne olursa olsun toplantı açılarak , toplantıya katılanların oy çokluğu (salt çoğunluk) ile Kat Mülkiyeti Kanunu ve yönetim planı hükümlerine uygun olarak yeter sayı ile ilgili hükümler saklı olmak kaydı ile karar verir.

MADDE 17- Her bağımsız bölüm kat maliki arsa payı oranına bakılmaksızın bir tek oy hakkına sahiptir.

Bir bağımsız bölümün birden fazla maliki veya kanuni intifa hakkına veya tapuda müseccel sükna hakkına sahip kimseler varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi veya bir temsilci temsil eder. Böyle bir temsilci seçemedikleri taktirde, bu kişilerden birine yapılacak tebligat tümüne yapılmış sayılır. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.

Kat malikleri veya tapuya kayıtlı diğer hak sahipleri tapu işlemleri sırasında beyan ettikleri adreslerini kanuni ikametgahları olarak kabul ederler. NUVO DRAGOS’da ikamet etmeyen kat maliklerine K.M.K. veya yönetim planının uygulanmasından kaynaklanan her türlü özel, resmi ve adli tebligat bu adreslere yapılır ve bu adreslere yapılacak tebligatları Tebligat Kanununun 35. maddesi uyarınca kabul etmiş sayılırlar. Adres değişikliğini noterden tanzim ettireceği bir tebligat veya NUVO DRAGOS Yönetimi’ne tebellüğüne havi bir belge ile vaktinde bildirmeyen kat maliki tebligatı tebellüğ etmiş kabul olunur ve tebligata itiraz hakkını kaybeder. Genel Kurul toplantı çağrısı, söz konusu bağımsız bölümden fiilen yararlanan kiracı veya diğer kişiye de tebliğ olunabilir. Bu takdirde tebligat, o bağımsız bölüm malikine yapılmış sayılır.

Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, asalaten veya vekaleten sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz, oy hesabı yapılırken kesirler göz önüne alınmaz.

Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz. Dolayısı ile Merkez Yönetim ve Yürütme Kurulu Üyeleri, Blok Yöneticileri, Denetim Kurulu Üyeleri, Blok denetçileri kendi ibralarına yönelik oy kullanamazlar, ancak vekil olarak ellerinde bulundurdukları oylar var ise bu oylar kendileri için güven telakkisi kabul edilerek, kendi ibralarına yönelik kullanılabilir.

Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez.

Kat Malikleri Kurulları, ne tapuda kayıtlı hisseleri, ne de eklenti ve ortak yerleri içine alacak herhangi bir hususu karara bağlayamaz.

Divan, toplantıya katılan Kat Maliklerinin çoğunluğunun kararı ile seçilir.

“NUVO DRAGOS’’ olağan ve olağanüstü kat malikleri kurullarını 1 Başkan, 2 oy toplama memuru ve 1 sekreter’den teşekkül eden toplantı divanı yönetir. Toplantıyı divan başkanı olarak sırası ile Yönetim şirketi tarafından yetkilendirilen kişi,yetkilendirme mevcut değil ise NUVO DRAGOS Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biri, bu da mevcut değil ise “NUVO DRAGOS Kat Malikleri Kurulu”’nda bulunan en yaşlı üye veya kurulca önerge ile tavsiye edilen kişi sevk ve idare eder. Toplantı divanının diğer üyeleri ise kat malikleri kurulundaki üyeler arasından tek tek oylama yöntemi ile seçilir. Adaylar isimlerini yazdırır ve en çok oyu alan 3 üye sırası ile oy toplama memuru, oy toplama memuru ve sekreter olur. Sekreter’in toplantı karar tutanağını yazma görevi bulunduğundan kurulca seçilen sekreter profesyonel bir yazmana yazma işini devredebilir ve yazdıklarının görüşülenlere uygun olduğunu denetler. Bu hususlar blok olağan ve olağanüstü kat malikleri kurulları içinde aynen geçerlidir.

MADDE 18– Bütün blokları ile ana taşınmazın en yüksek yönetim organı, hangi blokta yer alırlarsa alsınlar, tüm bağımsız bölüm maliklerinden oluşan Ana Taşınmaz Kat Malikleri Kuruludur (NUVO DRAGOS Kat Malikleri Kurulu) . NUVO DRAGOS, kat malikleri kurulu tarafından, bu yönetim planı, ve Kat Mülkiyeti Kanunu başta olmak üzere ilgili kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir. Kararlar, bütün bağımsız bölüm malikleri ile bunların külli ve cüzi haleflerini kiracılarını, yahut bağımsız bölümlerde başka sebeplerle oturan ve kullananlar ile bağımsız bölümü sonradan iktisap edenleri, yöneticileri, denetçileri bağlar, bunların hepsi bu kararlara uymakla yükümlüdür.

Ana taşınmazın veya blokların kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, ilgili kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır.

Kat malikleri kurullarının kararları her blok yapı ve ana taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere (1)’den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mühürü ile tasdikli birer adet deftere (Karar Defteri) yazılarak, toplantıda, bulunan bütün kat maliklerince imzalatılabilir. Ancak bağımsız bölüm sayısının çokluğu sebebi ile kat malikleri kurulu kararları toplantı anında bilgisayarda tutanak halinde yazılmak sureti ile tutanağa madde olarak “toplantı kararlarının Divan Heyeti tarafından imza edilmesi ve katılımcı kat maliklerinin toplantı tutanağı eki olan karar imza listesini onaylaması hususu genel kurulun salt çoğunluğu ile oylamaya sunulmuştur” eklenmiş ise bu durumda toplantı sonunda toplantı karar tutanağı yazılır ve divan heyetince her sayfanın altı imzalanarak, toplantı karar listesi sonuna ilave edilir. Karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini karar defterine veya imza attıkları karar tutanağı eki imza listesinin kendi sayfalarının önüne veya arkasına belirterek imza koyarlar.

Bir husus hakkında ilerde çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce verilmiş bir karar varsa kaide olarak ona göre çözülür.

Denetim Kurulu veya bloklarda denetçi denetim sonucunu Karar Defterine yazar imzalar veya Denetim Raporunu ayrı olarak yazarak imzalar, Bu denetim raporu ilgili karar defterine eklenir.

Ayrıca, Merkez Yönetim Kurulu, Blok Yöneticisi, profesyonel yönetici veya Yönetim şirketi tarafından, bilumum gelir ve giderlerin kaydı için, noterce tasdikli bir işletme defteri tutulur ve her yıl Ocak ayı içinde notere kapattırılır. Standart işletme defteri ihtiyaca cevap vermez ise NUVO DRAGOS ihtiyaçlarına uygun bir muhasebe ve yönetim programında tutulacak kayıtlara ait çıktılarda noter tasdikli boş kağıtlara döküm alınarak tutulabilir, bunlar da iş bu yönetim planındaki İşletme Defteri adını alır. Muhasebe Yönetim programının özelliğine göre İşletme Defterleri her blok yapı ve ana taşınmaz için ayrı ayrı tutulabileceği gibi bir arada aynı defterde de tutulabilir.

MADDE 19- Kat malikleri genel kurullarının karar suretleri, toplantıya katılamamış olan kat malikleri ile gerekiyorsa bağımsız bölümlerde kiracı veya herhangi bir sebeple oturanlara veya bölümlerden başka şekilde faydalananlara usulü dairesinde duyurulur. Toplantıda bulunmamış olanlara gönderilen ancak yeniden istemeleri halinde tüm giderleri peşinen ödenmesi halinde gönderilir. Gönderimler Merkez Yönetim, Yürütme Kurulları, profesyonel yönetici veya Yönetim Şirketi yada ilgili blok yöneticisi tarafından yapılır. Neticede tüm karar suretlerinin isteyen bir malik, kiracı veya faydalanma hakkına sahip kimseye bedeli ve masrafının isteyen tarafından karşılanması kaydı ile tekrar tekrar da olsa verilmesi zorunludur. NUVO DRAGOS yönetimi eğer internette duyuru ve karar tutanaklarını yayınlamış veya elektronik posta ile gönderme imkanı sağlamış ise ihtiyacın bu şekilde karşılanmasını talep edebilir, bu taktirde bilgilerin basılı halde tekrar verilme zorunluluğu yoktur.

Kat malikleri kurullarınca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak Kat Mülkiyeti Kanunu 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde ana taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.

Husumet yönetim kurulu üyelerine veya kat maliklerinin tümüne tevcih edilebilir. Sulh Hakimi icranın durdurulması hakkında bir karar verene kadar itiraz edenler, genel kurul kararına uymak zorundadırlar.

Hakimin kararı ile ve tespit edilen süre içinde hakimin kararını yerine getirmeyenlerle ilgili hususlar . KMK ’nun 33 inci maddesinde yazılıdır.

Bütün kat malikleriyle onların varisleri veya o bağımsız bölümü sonradan herhangi bir suretle iktisap edenler veya o bağımsız bölümden kiracı olarak yahut başka sebeple oturanlar veya faydalananlarla, NUVO DRAGOS Merkez Yönetim ve Yürütme Kurulları üyeleri , Blok Yöneticileri, Denetim Kurulları , Blok denetçileri NUVO DRAGOS Kat Malikleri Genel Kurullarının, Blok Kat Malikleri Kurullarının, Merkez Yönetim ve Yürütme Kurullarının kararlarına uymakla yükümlüdürler.

MADDE 20 – NUVO DRAGOS yönetimi iki birimden oluşur

Blok Temsilcileri (Blok Yöneticisi) ,

NUVO DRAGOS Merkez Yönetim Kurulu

Her blok yöneticisi (Blok temsilcisi), bloktaki kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından seçilir.

NUVO DRAGOS site yapısı (ana taşınmazı) kapsamındaki bütün ortak yapı, yer ve tesislerin yönetimi NUVO DRAGOS Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılır. NUVO DRAGOS Merkez Yönetim Kurulu Blok Yöneticileri (blok temsilcileri) tarafından teşkil edilir. Blok kat malikleri olağan genel kurulları sonrasında ve NUVO DRAGOS Kat Malikleri Genel Kurulu öncesinde iki yılda bir en geç Aralık Ayının 15’inde toplanarak kendi temsilcileri arasından seçimle 3 kişilik Merkez Yürütme Kurulu’nu teşkil ederler. Şöyleki; Merkez Yürütme Kurulu, Blok Temsilcilerinin (blok yöneticilerinin) oluşturduğu Merkez Yönetim Kurulu’na katılan yönetici ve temsilcilerin, yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısının salt çoğunluğunun oyu ile atanır. Seçilen Merkez Yürütme Kurulu ana taşınmazın iki yıl boyunca uygulanması muhtemel olan İşletme Projelerini birinci yıl ve ikinci yıl için ayrı ayrı hazırlar NUVO DRAGOS Kat Malikleri Genel Kurulu’na sunmak üzere toplantı çağrıları ekinde tüm maliklere gönderir.

Merkez Yönetim Kurulu her altı ayda bir (yılın Aralık-Ocak ve Temmuz- Ağustos aylarında) , Merkez Yürütme Kurulu ise en geç ayda bir toplanarak Site ve Blok Sorunları ile ilgili çözümleri üretir ve kararları alırlar.

Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine (Blok Yöneticisi) ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği’ne seçilen kat maliki isterse ücreti kendisince ödenmek üzere yerine vekaleten üçüncü bir şahsı görevlendirebilir.

NUVO DRAGOS Yönetim Birimlerinin Ücretleri:

MADDE 21- Merkez Yönetim Kurulu görev ve yetkileri 22. maddede sıralanmıştır. Blok Temsilcileri (blok yöneticileri) ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ücret almazlar, oturdukları bağımsız bölümün işletme giderini ve avans payının yarısını öderler. Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ise görevde bulundukları süre içinde , oturdukları bağımsız bölümün işletme giderinin ve avans payını ödemezler. Bu masraflar İşletme projesinde belirtilir.

Görevde olan veya 26. maddeye göre yeni seçilen Yönetim şirketi ile belirlenmiş ise Profesyonel Yönetici yönetim planında sınırları belirlenmiş bedel ve ücretleri alarak karşılığında fatura keserek çalışırlar. Profesyonel yöneticinin çalışması karşılığında stopaj ödemesi yapılabilir veya serbest meslek makbuzu kabul edilebilir. Profesyonel yönetici NUVO DRAGOS tarafından bordrolu olarak istihdam edilmiş ise ücret ve haklar açısından İş Kanunu hükümleri uygulanır.

Yönetim şirketi bizzat veya sermayesine iştirak edeceği ve görevlendireceği bir şirket vasıtasıyla 22. Maddede yazılı görev ve yetkileri deruhte eder. Profesyonel yönetici 22. Maddede yazılı görev ve yetkileri deruhte eder. Bordrolu çalışan profesyonel yönetici için yetkilerin Merkez Yönetim Kurulu’nca verilmesi gerekmektedir.

Yönetim şirketlerinin ücreti ile ilgili hususlar 26. maddede düzenlenmiştir.

MADDE 22- YÖNETİCİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Bu başlıktaki, maddedeki, yönetim planındaki Yönetici ifadesi , Blok yöneticilerini, Merkez Yönetim Kurulu’nu , Merkez Yürütme Kurulu’nu , müellif tarafından belirlenmiş olan veya sonradan , NUVO DRAGOS Kat Malikleri Kurulu , Merkez Yönetim ve Yürütme Kurulları tarafından belirlenecek olan Yönetim şirketlerini veya Profesyonel Yöneticiyi ifade eder.

NUVO DRAGOS Kat Malikleri; kanunda sayılan ve aşağıdaki hususlarda iş bu yönetim planı ile veya Blok Kat Malikleri Kurulları , NUVO DRAGOS Kat Malikleri Kurulu, Merkez Yönetim ve Yürütme Kurulları , Yönetim şirketi , Profesyonel Yöneticinin burada yazılı olan sıra ile bir önceki tarafından yetkilendirildiği taktirde görevli ve yetkili sayıldığını kabul eder. Ayrıca kat malikleri genel kurullarında seçilen ve / veya görev devredilen yöneticinin aşağıdaki konularda yeniden kat malikleri kurullarından yetki almasının gerekmediğini kabul eder, peşinen bu yetkilerin yönetim planı ile verildiğini kabul ve beyan ederler.

22.a) Genel yönetim işlerinin görülmesi , Kat Mülkiyeti Kanununun, Yönetim Planının uygulanması,

22.b) Kat malikleri kurullarınca verilen ve Kat Mülkiyeti Kanunu ile Yönetim Planına aykırı olmayan kararların yerine getirilmesi.

22.c) Anagayrimenkulün ve blok yapıların gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması,

22.d) Anagayrimenkulün ve blok yapıların genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması,

22.e) Ana gayrimenkulün ve blok yapıların yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi.

22.f) Ana gayrimenkulün ve blok yapıların tümünü veya bir kısmını ilgilendiren tebligatın kabulü.

22.g) Anagayrimenkulün ve blok yapıları ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması,

22.h) Ana gayrimenkulün ve blok yapıların korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması,

22.ı) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi,

22.i) Ana gayrimenkulün ve blok yapıların genel giderlerine katılma ve avans paylarının, işletme projesine uygun olarak ve kat malikleri kurulunca tespit edilecek zamanlarda toplanması ve bu avansların harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması,

22.k) Ana gayrimenkulün ve blok yapıların sigorta ettirilmesi, NUVO DRAGOS Yönetimi Ana taşınmazı, blok yöneticisi blok yapıyı vergi değeri ile sigorta eder. Ancak, NUVO DRAGOS Kat Malikleri Kurulu kararı ile toplu yapının sigorta değerini arttırabileceği gibi her bağımsız bölüm sahibi de kendi bağımsız bölümünün sigortasını arttırabilir. Kat malikleri, sigorta giderlerine arsa payları oranında katılmakla yükümlüdürler. Sigortalanmış toplu yapının hasara uğraması halinde tahsil edilecek sigorta bedeli iştirakleri nispetinde kat maliklerine ödenir. Hasarın onarılmasında Kat Mülkiyeti Kanununun 21 nci maddesi uygulanır.

22.l) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada NUVO DRAGOS Yönetimi adına veya kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması,

22.m) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması ve Blok yapıların genel kurullarının doğrudan veya yönetim kurulu aracılığı ile toplantıya çağrılmasının temini ve toplantı gündemlerinin hazırlanması,

22.n)Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını, protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri K.M.K’nun 32. maddesinde sözü geçen deftere tarih sırasıyla yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur. Bu defterin her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir. Yönetici her dört ayda bir Merkez Denetleme Kurulunun veya bloklarda denetçinin talebi ile dört aylık işlemlere ilişkin hesap özeti vermekle mükelleftir.

22.o)Ana gayrimenkulde ve/veya bloklarda çalışacak olan işçilerin (eğer gerekli ise) işe alınması, bunlarla iş sözleşmelerinin akdi, sözleşmelerin tadili veya yenilenmesi, feshi, gerekli ihbar ve ihtarların yapılması, iş koşulları ve sürelerinin nizamlanması, icra takibi yapılması veya dava açılması, işçiler tarafından açılan takip ve davalarda, kat maliklerini temsilen hazır bulunması, ücret ve tazminatların ödenmesi makbuz ve ibra alınılması hususlarında, aynca kat maliklerinin rızasına ihtiyaç olmaksızın yetkilidir.

22.p) Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, yönetici gecikmesizin bir işletme projesi yapar.

Bu proje özellikle:

Ana gayrimenkulun iki yıllık yönetiminde yıl bazında olarak tahmini olarak gelir ve gider tutarları,

Tüm giderlerden her kat malikine düşecek tahmini miktar,

Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin vermesi gereken avans tutarı, gösterilir.

Bu proje, kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlarla imzaları karşılığında veya mektupla bildirilebileceği gibi, sitenin ve /veya blokların ilan panosuna asılarak ilan edilebilir. Bildirimden başlayarak yedi gün içinde projeye aşağıdaki şekilde itiraz edilebilir. İtiraz eden işletme projesinin hangi fasılına itiraz ettiği belirtmelidir. İşletme projesi iki fasıl halinde tanzim edilir. 1. fasılda personel giderleri, yakıt giderleri, ortak su ve elektrik giderleri, çevre ve bahçelerin bakım onarım ağaçlandırma giderleri, yazışma ve kırtasiye giderleri, 2. fasılda ise bloklara yapılacak tadilat, bakım onarım ve eklerle ilgili giderler yer alır. İşletme projesi avans tahsilatını öngördüğü cihetle 1. fasıla giren işletme projesi bölümlerini itiraz edilemez, 2. fasıla olarak itirazlar, hangi blok malikince yapılmışsa sadece o blok kat malikleri kurulu toplanır ve oy çokluğu ile karar verilir. Kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İcra ve İflas Kanunun 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır. Her blok yapıya ilişkin kat malikleri kurulunun onayından sonra masraf ve avansların tahsilini bu plana göre yönetici yürütür.

Yönetici, NUVO DRAGOS’un yukarıda belirtilen yöneticilik hizmetlerini yapar. Kat Mülkiyeti Kanunu ile diğer kanunlarla sözleşme ve bu yönetim planındaki görevlerden başka özellikle aşağıdaki işleri de görür,

22.r) NUVO DRAGOS’ daki bina, yeşil saha, çocuk parkı, otopark, tenis kortu, voleybol-basketbol, dahili santral merkezi ve diğer tüm merkezi tesis ve şeylerin gayrimenkulun ve sitenin gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirleri alır,

22.s) Kat malikleri kurulunda çoğunluk ile karar alınmış ise bütün bağımsız bölüm gayrimenkullerin veya yetki verilenlerin toplu olarak sigorta ettirilmesini sağlar,

22.t) NUVO DRAGOS’un yönetim ve bakım işleriyle, bilumum ortak giderler için lüzumlu paraların doğrudan veya yöneticiler vasıtasıyla avans olarak toplanması, gelirlerin tahsili, borçların ödenmesi, masrafların yapılması borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında dava ve icra takibi yapılması ve gerektiğinde kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi,

22.u) NUVO DRAGOS Kat Malikleri Kurulu , Merkez Yönetim ve Yürütme Kurulları tarafından belirlenecek olan Yönetim şirketleri veya Profesyonel Yöneticiler; Kanuna ve yönetim planına aykırı olmamak kaydıyla belirli konularda, özellikle ortak yerlerin yönetimi, bakımı ve işleyişi ile ilgili konularda daha ayrıntılı “Yönetmelikler” düzenleyerek yürürlüğe koyabilir.Kat malikleri bu “yönetmeliklere” riayet etmek mecburiyetindedir.

Yöneticinin bu görev ve yetkileri kullanırken kullanacağı temsil yetkisi bir sonraki maddede yazılıdır.

22.v) Yönetim ve Servis Hizmetleri

22.y) Ayrıca kat mülkiyeti yasasında yöneticinin yapması gereken görevleri (yetkilerini kullanmak suretiyle) yerine getirmesi

İşbu Yönetim planı konusu toplu yapı çağdaş işyeri-ofis, işyeri-dükkan, mesken-konut, ev-ofis kullanımlı rezidans- konut ünitelerden oluşan bir bütün olarak tasarlanmış ve uygulanmış bulunduğundan, toplu yapıya aşağıdaki servislerin verilmesi esastır.

Ortak Alanlara Ait Hizmet ve Servisleri;

Kesintisiz güvenlik hizmeti,

Mevsimine göre kesintisiz ısıtma hizmeti, Kesintisiz sıcak su temini,

Ortak yerlerin temizlenmesi, ortak camların silinmesi ve bağımsız bölümlerin çöplerin toplanması hizmeti, Blok yapıların işletimi için resepsiyon ve danışma servisi,

Ana yapının yönetimi ve işletimi için 24 Saat Help-Desk (Call Center) servisi, Ortak alanların güvenle idaresini sağlamak için Teknik Servis,

Kontrollü posta ve evrak dağıtım hizmeti,

Bağımsız bölümlere tahsis olunmuş otoparklar ve ortak garajda güvenlik ve düzenleme hizmeti. Ortak yer bahçelerin düzenlenmesi, bitkilendirilmesi ve bunların gerekli bakımlarının yapılması. Kapalı ve açık alanlar ile bahçeler ve otoparklar için ilaçlama ve dezenfeksiyon hizmeti,

Bağımsız Bölüm Harici Rezidans veya Bağımsız Bölüm Dahili Kat Servisi Hizmetleri;

Arzu edilirse ve Yönetim tarafından uygun görülürse;

A Blokta kişiye ve bağımsız bölüme özel resepsiyon Hizmeti,

Bağımsız bölümler dahilinde olmak üzere teknik bakım ve onarım (sıhhi, otomasyon ve mekanik – elektrik tesisat) servisi ,

Bağımsız bölümlerin temizlenmesi, camların silinmesi hizmeti (house-keeping),

Yönetim tarafından uygun görüldüğü taktirde havuz çevresi sosyal tesis hizmeti,

İçme Suyu servisi hizmeti,

Yönetim tarafından uygun görüldüğü taktirde vale-parking hizmetleri,

Elbise yıkama, ütü ve kuru temizleme servisi ve terzi hizmeti, Bağımsız bölümlerde ilaçlama hizmeti,

Yukarıda belirtilen hizmetlerden Bağımsız Bölüm Harici Rezidans veya Bağımsız Bölüm Dahili Kat Servisi Hizmetleri bölümü, bağımsız bölümlere talep halinde verilecek ve karşılığında, NUVO DRAGOS Yönetimi’nin denetiminde, servis veren yönetim tüzel kişiliği, yönetim şirketi, servis şirketi , tüzel veya özel kişilikçe belirlenecek bedel tahsil olunacaktır.

ÖZDERİCİ GYO arzu ederse, dilediği zaman ; A Blokta ev-ofis kullanımına uygun residence bağımsız bölüm malikleri büro ve diğer çağdaş ofis hizmetleri, Sanal Ofis, Telesekreter, Sekreter, Toplantı Odası, Business Lounge, Faks-email, Çay, Kahve ve İkram Hizmetlerinden oluşan Hazır Ofis, Yerinde Ofis, Ofis Servisi gibi hizmetleri arzu ettiği taktirde belirli bir ücret karşılığında, kendisinin tayin edeceği bir firma ve/veya kendisininde ortak olacağı bir işletme ve/veya tamamen sahibi olduğu ve yöneteceği bir işletme tarafından belirli bir ücret karşılığında sağlayabilir.

NUVO DRAGOS Kat Malikleri Kurulu kat mülkiyetinin kurulmasından itibaren 10. yılın sonunda veya devamında yukarıda sayılan Yönetim ve Servis hizmetlerinin birinin veya birden fazlasının sona ermesine veya başkaca hizmetlerin verilmesine tüm NUVO DRAGOS maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar verebilir.

Madde 23- TEMSiL

Bu başlıktaki, maddedeki, yönetim planındaki Yönetici ifadesi , Blok yöneticilerini, Merkez Yönetim Kurulu’nu , Merkez Yürütme Kurulu’nu , müellif tarafından belirlenmiş olan veya sonradan , NUVO DRAGOS Kat Malikleri Kurulu , Merkez Yönetim ve Yürütme Kurulları tarafından belirlenecek olan Yönetim şirketlerini veya Profesyonel Yöneticiyi ifade eder.

MADDE 24- YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU

Bu başlıktaki yönetici ifadesinin tanımı 22. madde ilk paragrafında açıklanmıştır. Bu yönetim planı kat maliklerince değiştirilinceye kadar yöneticiler, iş bu sıfatları dolayısıyla, diğer kat maliklerine karşı, vekil gibi sorumludurlar. Yönetici, olağan kat malikleri toplantısında, bir evvelki takvim yılı itibariyle toplanan avansın ve yapılan masrafların hesabını vermekle yükümlüdür.

Kat malikleri kurulu, Merkez Yönetim Kurulu , Merkez Yürütme Kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar, kat maliklerini temsilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu’nca belirlenen yöneticiye husumet yöneltilmesi suretiyle açılabilir. Yönetici, açılan davayı bütün kat maliklerine Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu’na duyurur. Kurul kararının iptali halinde bu konudaki yargılama giderleri ortak giderlerden karşılanır.

Yönetim Şirketi NUVO DRAGOS’ı temsil ve ilzam eder.

MADDE 25- DENETÇİNİN SEÇİMİ VE GÖREVİ

Kat malikleri kurulu, yöneticinin (blok yöneticisi , Merkez Yönetim Kurulu , Merkez Yürütme Kurulu, Yönetim Şirketi) görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman iş bu yönetim planının 26. ve 27. maddelerindeki hususlar saklı kalmak kaydı ile değiştirebilir.

Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bloklarda bir denetçiye , site işleri için ise üç kişilik bir denetim kuruluna verirler.

Blok denetçisi, bloktaki kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından seçilir. Blok denetçisi sadece kendi bloğu ile ilgili olan hesap ve harcamalarda denetim yapmakla yetkili olup, senede bir kez her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna vereceği bir raporla denetimin sonucunu ve blok yapının yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir, bu rapor çoğaltılarak birer örneği taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderilir. Blok denetçisi sonuçları her yıl kat malikleri kuruluna ibraz eder. Blok denetçisi ayrıca hesapları 4 ayda bir denetler.

Site yapısı kapsamındaki bütün ortak yapı, yer ve tesislerin denetimi NUVO DRAGOS Denetim Kurulu tarafından yapılır. NUVO DRAGOS denetim kurulu 3 kişiden oluşur. NUVO DRAGOS Denetim Kurulu, 3 asil 3 yedek üye olarak Kat Malikleri Kurulu tarafından bağımsız bölüm sayısının salt çoğunluğu ile seçilerek teşkil edilir. Yedek üyeler asil üyelerin çeşitli sebeplerle (bağımsız bölümün devri, ölüm vs. ) yerleri boşaldığında kalan asil üye veya üyelerce davet sonucu göreve başlarlar. Denetleme kurulu en az iki üyenin onayı ile işlem yapar, karar alır ve uygular. Seçilen denetim kurulu fahri çalışır, ücret almaz. İşletme giderlerinden payına düşeni tam öder. Denetleme kurulu üyeleri ve denetçiler isterlerse kendileri yerine denetim kontrolünü bir mali müşavir veya denetim işini yapabilecek bir şirkete masrafı NUVO DRAGOS Yönetimi tarafından karşılanmak sureti ile yaptırabilirler. Ancak vekaleten denetim işini devredemezler. Denetim raporunu kendileri yazılı olarak sunmak mecburiyetindedirler.

NUVO DRAGOS Kat Malikleri Genel Kurulu, NUVO DRAGOS yönetimi , Merkez Yönetim ve Yürütme Kurulları ile onların belirlediği Yönetim Şirketi yada NUVO DRAGOS Yöneticisi ve aşağıda yukarıdaki usule göre teşkil etmiş denetim kurulu üyeleri tarafından mali yönden, defter, fatura, evrak üzerinde 4 ayda bir denetlenir. Bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir. Yapılan 4 aylık denetim sonuçları denetçi tarafından dilendiği taktirde kat maliklerinin bilgilerine sunulmak üzere NUVO DRAGOS’un ilan panosunda ilan edilir. Denetim kurulu ayrıca her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve ana gayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir; bu rapor çoğaltılarak birer örneği taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderilir.

Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, (1) den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza ederler. Eğer bu defter bulunmuyorsa raporlarını ve kararlarını Yönetim Karar Defterine de yazabilirler.

Bloklarda Blok denetçisi sadece kendi bloğu ile ilgili denetlemeyi , Denetim kurulu ise görevi olan site genelindeki denetlemeyi, kurul olarak yapar. Hazırlanan denetleme raporuna yönetimin itirazı halinde denetim raporu ve hesaplar Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu ve varsa Yönetim Şirketi veya belirlenen Yönetici tarafından beraberce belirlenecek Türkiye S.M.M.M. odası yetki belgesine sahip bir uzman tarafından incelenecektir. Bu inceleme raporu kesindir.

Denetim için ödenecek ücret NUVO DRAGOS bütçesinden ödenir. Denetim Kurulu sonuçlan her yıl kat malikleri kuruluna ibraz eder.

Yönetim Şirketi:

MADDE 26– Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu iş bu yönetim planı ile tüm yetkilerini ve görevlerini ana taşınmazın tamamında kat mülkiyeti tesisine kadar ve tüm ana yapıda kat mülkiyeti tesisinden itibaren en fazla 10(on) yıl süre ile Yönetim şirketine devrebilir veya ÖZDERİCİ GYO kendi kuracağı organizasyonla yönetimi en fazla 10(on)yıl yapar. NUVO DRAGOS Merkez Yönetim ve Yürütme Kurulları, seçimi takiben yetkilerini Yönetim şirketine devir etmiş sayılır. Bu devirin aynca karar defterine veya defterlerine geçirilmesi şartı aranmaz. Yönetim şirketi her türlü faaliyetinde NUVO DRAGOS Yönetimi, Site Yöneticiliğini, Merkez Yönetim Kurullarını ve Merkez Yürütme Kurullarını temsil ve ilzam eder. Bununla beraber ibra sorumluluğunun muhatabı Merkez Yönetim Kuruludur. Yönetim şirketi NUVO DRAGOS’ u Merkez Yönetim ve Merkez Yürütme Kurullarından , bu yönetim planı ile aldığı yetkiye dayanarak temsil ve ilzam eder. İş bu yönetim planı, Kat Mülkiyeti Kanunu vesair ilgili mevzuatın gerektirdiği tüm yöneticilik görevlerini bizzat ifa eder, Merkez Yönetim Kuruluna ve Merkez Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur, işletme projesini hazırlar ve buna göre NUVO DRAGOS ‘u (siteyi) yönetir. Bu yönetim planında geçen Yönetim şirketi, servis şirketi, profesyonel yönetici ve /veya yönetici kelimesi faaliyet gösterecek müellif yatırımcı ÖZDERİCİ GYO tarafından belirlenecek Türkiye hudutlarında kurulmuş olan bir Yönetim veya Servis şirketini ifade eder. ÖZDERİCİ GYO’nun 2 ay öncesinden yazılı olarak bildirmesi halinde yönetim şirketi görevi bu 2 aylık sürenin sonunda bırakmak durumundadır ve ÖZDERİCİ GYO söz konusu süre içinde yeni bir yönetim şirketi tayin ettirebilir. Şayet Yönetim şirketinin kendisi görevi bırakmak isterse, bunu ÖZDERİCİ GYO’ya en az 2 ay önce yazılı olarak bildirmek zorundadır.

NUVO DRAGOS’u ana taşınmazın tamamında kat mülkiyeti tesisine kadar ve tüm ana yapıda kat mülkiyeti tesisinden itibaren en az 5 (beş) yıl süre ile ÖZDERİCİ GYO tarafından atanıp, hizmet verecek yönetim şirketinin ücreti ÖZDERİCİ GYO tarafından piyasa şartlarına göre belirlenecektir.

NUVO DRAGOS’un tüm ana yapısında kat mülkiyeti tesisinden itibaren en fazla 10 ( on) yıl sonrasında yeni seçilen merkez yönetim kurulu tarafından 2 (iki) yılda bir belirlen